สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเดินหน้าจัดโครงการสร้างสังคมตื่นรู้ตามแนวพอเพียงด้านทุจริต ภายใต้”โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดฉะเชิงเทรา” (ชมคลิปคลิกๆ )

สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราเดินหน้าจัดโครงการสร้างสังคมตื่นรู้ตามแนวพอเพียงด้านทุจริต ภายใต้”โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดฉะเชิงเทรา”

วันนี้ (27 มิ.ย.61 ที่โรงแรมแกรนด์รอยัล พลาซ่า อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทราจัดโครงการสร้างสังคมตื่นรู้ตามแนวพอเพียงด้านทุจริต ภายใต้”โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต จังหวัดฉะเชิงเทรา” รุ่นที่ 2 โดยมีนายกิจติพงศ์ ขลิบแย้ม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา นายสัญชาน สกาญจนชัย ประธานชมรม STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้แทนหมู่บ้านละ 1 คน ในเขตอำเภอบางคล้าและอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า100 คน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตด้วยจิตพอเพียง

และการอภิปราย เรื่อง “การสร้างสังคมสุจริตด้วยโมเดลSTRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต” ทั้งนี้เพื่อผลักดันการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ด้วยการสร้างเสริมให้บุคคลและชุมชนมีจิตพอเพียงต้านทุจริตด้วยกรอบ STRONG จนกระทั่งพัฒนาเป็นวัฒนธรรมต้านทุจริต อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังแนวคิด STRONG จิตพอเพียงต้านทุจริตแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา นอกจากจะให้แนวคิด STRONG แล้ว ยังมุ่งเน้นไปที่การปรับฐานวิธีคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม จิตสำนึกความอายในการทำทุจริต และไม่ทนต่อการทุจริตซึ่งเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน

********************

Related posts