กระทรวงแรงงาน จับมือ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ดูแลผู้ประกันตนป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดตลอด 24 ชั่วโมง

กระทรวงแรงงาน จับมือ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ดูแลผู้ประกันตนป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดตลอด 24 ชั่วโมง

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ยกระดับคุณภาพการบริการสาธารสุขและสุขภาพผู้ประกันตน จับมือ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือดแก่ผู้ประกันตนตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาและไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงการรักษาอย่างรวดเร็ว ทันเวลา ลดอัตราการเสียชีวิต ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์ตามโครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสำนักงานประกันสังคม ในวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์ประชุมสถาบันจุฬาภรณ์ ว่ากระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญในการดำเนินการยกระดับคุณภาพการบริการสาธารสุขและสุขภาพของผู้ประกันตน

โดยพัฒนาระบบประกันสุขภาพ จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานและเท่าเทียมกัน ปัจจุบันผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมรวมทั้งสิ้น 12,840,493 คน กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองผู้ประกันตนให้ได้รับการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล ทำให้แรงงานในระบบมั่นใจว่าเมื่อยามเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ จากข้อมูลกระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์โรคหัวใจและหลอดเลือดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเฉลี่ย 7,000 ล้านบาทต่อปี เฉพาะในปี 2557 มีผู้เสียชีวิตจากโรคดังกล่าวสูงถึง 54,530 ราย ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียทรัพยากรในวัยทำงาน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่หากได้รับการรักษาอย่างรวดเร็ว ทันเวลา จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลง สามารถกลับคืนสู่การทำงานได้ตามปกติ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า ปัจจุบันราชวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยการตรวจรักษาอย่างครบวงจร ตั้งแต่การตรวจสุขภาพหัวใจจนถึงการผ่าตัด และฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ รวมถึงส่งเสริมการดูแลเชิงป้องกันด้วยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง สหสาขาวิชาชีพตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีการนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดียวเครื่องแรกในเอเชีย และนวัตกรรมสุขภาพต่างๆ เข้ามาช่วยเพิ่มขีดความสามารถของการดูแลรักษาให้ทำได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ โดยในวันนี้ตนได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงการให้บริการทางการแพทย์ โครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ซึ่งเป็นความร่วมมืออันดีของการร่วมส่งเสริมการดูแลสุขภาพหัวใจของคนไทย

โดยผู้ประกันตนหรือผู้ป่วยที่อยู่ในวัยทำงานสามารถเข้ารับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดโดยทำหัตถการ 7 หัตถการ ประกอบด้วย 1) การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ 2) การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน 3) การศึกษาสรีระวิทยาไฟฟ้าหัวใจ และการจี้ไฟฟ้าหัวใจ 4) การจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเทคโนโลยีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ไฟฟ้าในการสร้างภาพ 3 มิติ 5) การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวรชนิดสองห้อง 6) การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจถาวร และ 7) การใส่เครื่องสมานฉันท์หัวใจ ในภาวะหัวใจล้มเหลว ในห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษา และไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน ด้วยเทคโนโลยีและเครื่องมือการรักษาที่ทันสมัยและพร้อมดูแลผู้ประกันตนทุกสถานการณ์หัวใจตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับการรักษาตามมาตรฐานสากล และสามารถกลับเข้าทำงานสร้างรายได้ และความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติต่อไป

—————————————

Related posts