ชุมพร – จัดสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง สส. (ชมคลิป)

ชุมพร – จัดสัมมนาเครือข่ายสื่อมวลชนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้ง สส.

 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมมรกต อ.เมือง จ.ชุมพร นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดการสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามโครงการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร ได้นำพี่น้องสื่อมวลชน เครือข่ายในพื้นที่ ทั้งภาครัฐ เอกชน สื่อท้องถิ่น วิทยุชุมชน เครือข่ายบุคคล อป.มช.ในจังหวัดชุมพร ร่วมการสัมมนาเพื่อนำข้อมูล และความรู้ นำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับรู้และเข้าใจ เนื้อหาสาระเกี่ยวกับการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และให้ประชาชนเห็นความสำคัญและเข้าร่วมในกระบวนการได้มาซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างถูกต้อง ถูกวิธีสุจริตและโปร่งใส


สำหรับการสัมมนาเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ร.ต.อ.ฐาปนีย์มหาพชราอรุณใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส., การรู้เท่าทันการเมือง กฎหมาย ระเบียบ วิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่, ความสำคัญของการออกไปเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงการสื่อสารการเลือกตั้งที่ไม่ผิดกฎหมายและจรรยาบรรณ เป็นต้น

ธนากร โกศลเมธีศูนย์ข่าวสารจังหวัดชุมพร 0818923514

Related posts