อุบลฯ ไทย-กัมพูชา-สปป.ลาว ร่วมใจ พัฒนาหมู่บ้านคู่ขนานสีขาว

อุบลฯ ไทย-กัมพูชา-สปป.ลาว ร่วมใจ พัฒนาหมู่บ้านคู่ขนานสีขาว

 


สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับกรมกิจการชายแดนทหาร,ศอ.ปส.จ.อุบลราชธานี จัดประชุมและศึกษาดูงานหมู่บ้านคู่ขนานสีขาว ไทย-กัมพูชา-สปป.ลาว จังหวัดอุบลราชธานี
โรงแรมลายทอง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส.ร่วมกับ กรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอุบลราชธานี ศอ.ปส.จ.อบ. ได้จัดโครงการประชุมและศึกษาดูงานหมู่บ้านคู่ขนานสีขาว ไทย-กัมพูชา-สปป.ลาว ครั้งที่ 2 ขึ้น

โดยนายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้มอบหมายให้ พันตำรวจตรี สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย และเป็นประธานการประชุมฯ เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหมู่บ้านคู่ขนานสีขาว ไทย – กัมพูชา ไทย – สปป.ลาว และ กัมพูชา – สปป.ลาว ทั้ง 15 แห่ง และวางแนวทางการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงเป็นการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัยเพื่อการควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2562 ถึง 2565) ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2562


นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนจากประเทศไทย กัมพูชา และ สปป.ลาว ที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม ซึ่งคณะผู้แทนกัมพูชา นำโดย พลตำรวจโท นิค ยุเธีย รองเลขาธิการคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งชาติกัมพูชา (Deputy Secretary General of NACD) และคณะผู้แทน สปป.ลาว นำโดย พันโท วงเพ็ด แสนวงสา รองเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว (Deputy Secretary-General of LCDC) และผู้นำหมู่บ้านคู่ขนานจากทั้ง 3 ประเทศ รวม 80 คน


สาระสำคัญในการประชุมฯ เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ตัวชี้วัด และความต้องการพัฒนาหมู่บ้านคู่ขนานสีขาวโดยประชาชนของทั้งสามประเทศ รวมถึงเห็นชอบแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านคู่ขนานสีขาว ไทย กัมพูชา ไทย สปป.ลาว และ กัมพูชา สปป.ลาว ร่วมกันในหลากหลายประเด็น อาทิ การรายงานผลการดำเนินการ การแต่งตั้งคณะทำงานหมู่บ้านคู่ขนานสีขาว การประชาสัมพันธ์ การดำเนินกิจกรรมด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกอบวิชาชีพ อีกทั้งการประชุมดังกล่าว ถือเป็นการติดตามความคืบหน้าจากการประชุมและศึกษาดูงานหมู่บ้านคู่ขนานสีขาวฯ ครั้งที่ 1

ซึ่งจัดไปแล้วระหว่างวันจันทร์ที่ 18 ถึงวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ จังหวัดอุบลราชธานี โดยครั้งนั้น ได้มีการกำหนดตัวชี้วัดในการดำเนินงานหมู่บ้านคู่ขนานสีขาวทั้ง 15 แห่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดพระวิหาร จังหวัดสตึงเตร็ง และแขวงจำปาสัก แขวงสะหวันนะเขต และแขวงสาละวัน โดยการประเมินหมู่บ้าน​ ชุมชนแบ่งออกเป็น 3 มิติคือ 1 มิติด้านกระบวนการ หรือความเข้มแข็งของหมู่บ้าน​ ชุมชน 2 มิติด้านสภาพปัญหาคุณภาพชีวิตและการดำรงชีพในหมู่บ้าน/ชุมชน และ 3​ มิติด้านความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน

ธนัชชัย​ จึง​เจริญ​ รายงาน

Related posts