สายบุญร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

สายบุญร่วมกันบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์

 

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30น.นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ มอบหมายให้ นายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ ร่วมแสดงความยินดีในงานฉลองครบรอบ 30 ปี โรงพยาบาลปากน้ำโพ นายแพทย์เจษฎา จงไพบูลย์พัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลปากน้ำโพ บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 6,000บาท (หกพันบาทถ้วน) นายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ รับมอบ
นพ.สมิทธิ์ – คุณปาณิสรา อารยะสกุล (หมอโอ๊ค-โอปอล์) บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับแผนกกุมารเวชโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 60,000บาท(หกหมื่นบาทถ้วน) โดยนายแพทย์ธนาศักดิ์ อิศรากุลสิริภัทร รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการทุติยภูมิและตติยภูมิ,หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม รับมอบ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. ตัวแทนคณะผู้มีพระคุณของว่าที่ร้อยตรีภาธรทฤฒ ปานสอน บริจาคเงินสมทบทุนสร้างห้องผ่าตัด จำนวน83,500บาท(แปดหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ โดยมีคุณขวัญใจ จันทร์เฉลิม รองประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯเป็นผู้รับมอบ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 น. คุณนพรุจ เมฆพัฒน์ ตัวแทนพนักงานบริษัทไทยรีเซอร์วิส เซสส์ จำกัด (TPA) บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ จำนวน11,385.50บาท(หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ โดยมีคุณขวัญใจ จันทร์เฉลิม รองประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯเป็นผู้รับมอบ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น. คุณภัทรพร อโนดาต และครอบครัว บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณืการแพทย์ จำนวน 38,000 บาท(สามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) มอบให้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์แห่งใหม่ โดยมีนายแพทย์ประธาน โอประเสริฐสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการจัดหารายได้ฯ เป็นผู้รับมอบ

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.พันจ่าเอก ประเสริฐ กองคูณ และครอบครัว ร่วมแบ่งปันน้ำใจให้ผู้รับบริการโดยนำอาหารและเครื่องดื่มมอบให้กับประชาชนผู้มารับบริการ และเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จำนวน 1,000 ชุด คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

วันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 นาฬิกา นายแพทย์ ทรงวุฒิ ประสพสุข ประธาน service plan สาขาการปลูกถ่ายอวัยวะ เขตสุขภาพที่ 3 service plan คณะกรรมการ service plan สาขาการปลูกถ่ายอวัยวะโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ร่วมพิธีรดน้ำศพ พร้อมมอบพวงหรีดเพื่อเป็นการเคารพศพ นายเศรษฐ์ ป๊อกหลง (ผู้วายชนม์) โดยญาติได้บริจาคอวัยวะ นายเศรษฐ์ ป๊อกหลง (ผู้วายชนม์) ให้สภากาชาดไทย เพื่อถวายกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และบริจาคเงินจำนวน 2000 (สองพันบาทถ้วน) อุทิศบุญกุศลให้ นายเศรษฐ์ ป๊อกหลง (ผู้วายชนม์) คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้ นายเศรษฐ์ ป๊อกหลง (ผู้วายชนม์) มีความสุข ในสัมปรายภพค่ะ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่าน
………………………………………
ท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 056-219888 ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าครับ

กณต ทาทิพย์ . รายงาน

Related posts