ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เพื่อยกระดับระบบบริการสาธารณสุขในเขต EEC

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เพื่อยกระดับระบบบริการสาธารณสุขในเขต EEC

 

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562 เวลา 8.30 น. ณ ห้องสร้อยเพชร 1 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง นายแพทย์ไพจิตร์ วราชิต ประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข) เป็นประธานเปิดการประชุม และนายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 6 เป็นผู้กล่าวรายงาน นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข เพื่อยกระดับระบบบริการสาธารณสุขในเขต EEC ในงานมีการฉายวีดีทัศน์เกี่ยวกับความก้าวหน้าของแผนพัฒนาด้านสาธารณสุขเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

มีการบรรยายพิเศษด้านยุทธศาสตร์สาธารณสุข EEC โดย นายแพทย์สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 6
จากนั้นมีการจัดเวทีร่วมอภิปรายแนวทางการดำเนินงานตาม 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 15 กลยุทธ 17 โครงการ ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ ดังนี้
– ยุทธศาสตร์ที่1. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้ทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ ระยะเวลาในการจัดทำแผนฯเริ่มปี 2563-2565 ใช้งบประมาณ 2,956,794,900 ล้านบาทนำเสนอโดย: นายแพทย์ไชยสิทธิ์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลระยอง
– ยุทธศาสตร์ที่2. การส่งเสริมการป้องกันโรคและการจัดการภัยสุขภาพระยะเวลาในการจัดทำแผนฯเริ่มปี 2563-2565 ใช้งบประมาณ 19,800,100 ล้านบาท
นำเสนอโดย: นายแพทย์ประภาส ผูกดวง ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ระยอง


– ยุทธศาสตร์ที่3. การพัฒนาศักยภาพงานอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมระยะเวลาในการจัดทำแผนฯเริ่มปี 2562-2565 ใช้งบประมาณ 37,130,000 ล้านบาทนำเสนอโดย: นายแพทย์สุรทิน มาลีหวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระรัตน์ราชสุดา จ.ระยอง
– ยุทธศาสตร์ที่4. การส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ระยะเวลาในการจัดทำแผนฯเริ่มปี 2564 – 2565 ใช้งบประมาณ 160,000,000 ล้านบาทนำเสนอโดย: คุณบุญชัย พุทธนิมิตรกุลผอ.สนง.สนันสนุนบริการสุขภาพเขต 6

หลักจบการอภิปรายฯ ได้มีการบรรยายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561 และพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562

ภายในงานมี ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ระยอง/คณะผู้อำนวยการโรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จังหวัด EEC / คณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 ชลบุรี/ คณะสาธารณสุข ม.บูรพา /สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ 3 จ. EEC/ โรงพยาบาลในพื้นที่ 3 จ. EEC/ โรงพยาบาลเอกชนในพื้นที่ 3 จ.EEC เข้าร่วมประชุมจำนวน 200 คน

ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน

Related posts