เชียงใหม่ -คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม kick off Econ Zero Waste ร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ชมคลิป)

เชียงใหม่ -คณะเศรษฐศาสตร์ ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม kick off Econ Zero Waste ร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

 

 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม kick off Econ Zero Waste โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และผู้บริหาร คุณประนอม ปิยะสาธุกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ เชียงใหม่ บุคลากรและนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ชั้น 1 อาคารยรรยง สิทธิชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มียุทธศาสตร์และนโยบายมุ่งสู่การเป็น Green & Eco University ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความมุ่งมั่นในการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวหรือ Green U Ranking ในลำดับที่ 11 ของประเทศ ซึ่งเป็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดำเนินงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยประกอบด้วยการประเมิน 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน (15%) 2. การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (21%) 3. การจัดการขยะและของเสีย (18%) 4. การจัดการน้ำ (10%) 5. การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนายั่งยืน (18%) และ 6. ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (18%)

ซึ่งปัญหาด้านขยะและการจัดการของเสียถือเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยจากผลการสำรวจ ความรู้ความเข้าใจ รวมถึงพฤติกรรมด้านการเลือกซื้อสินค้าของบุคลากรและนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์แล้วยังพบว่า ส่วนใหญ่ยังคงเลือกใช้สินค้าพลาสติกอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งก็ถือเป็นปัญหาและโจทย์ใหญ่ในการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ ตลอดจนการจัดโครงการ กิจกรรมเพื่อให้เกิดการตระหนักด้านการลดและคัดแยกขยะในคณะเศรษฐศาสตร์ รวมถึงพื้นที่ต่างๆในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เราเองได้มีการส่งเสริมให้ทุกคณะ/สำนัก และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันดำเนินโครงการ /กิจกรรม ด้าน Green อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันก็มีหลายหน่วยงานได้รับรางวัลการดำเนินงานด้าน Green Office ในระดับประเทศ โดยหนึ่งในนั้นก็คือ คณะเศรษฐศาสตร์ ในนามของมหาวิทยาลัยก็ขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร รวมถึงนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ทุกท่านที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมในครั้งขึ้น ซึ่งจะเป็นอีกจุดเริ่มต้นที่สำคัญในการทำให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้มุ่งการเป็น Green University ต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า ​ปัจจุบัน ปัญหาขยะมูลฝอย ถือเป็นปัญหาที่สำคัญลำดับต้น ๆ ของประเทศ และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น สาเหตุหลักก็เป็นอย่างที่ทุกท่านทราบกันดี นั่นคือ การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร และการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการอุปโภคและการบริโภคของคนในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลให้ขยะมูลฝอยที่ต้องได้รับการกำจัดนั้นมีมากขึ้น ส่งผลให้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในการจัดการจัดเก็บ และเคลื่อนย้าย ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบันยังพบว่าขยะมูลฝอยที่ได้รับการกำจัดอย่างถูกวิธีนั้นมีอัตราการเพิ่มขึ้นที่ต่ำกว่าปริมาณการเพิ่มขึ้นของขยะโดยรวม ทำให้มีอัตราของขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่ชุมชนเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งก็ส่งผลให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมาอย่างมากมาย เช่น ขยะตกค้างในแม่น้ำ ลำคลอง เป็นแหล่ง ที่อยู่อาศัยของพาหะนำโรค และแหล่งเพาะเชื้อโรคต่าง ๆ ทำลายภาพลักษณ์ของชุมชน โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศไทย


สำหรับสถานการณ์ของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันนั้น พบว่าขยะมูลฝอยมีอัตราการเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 492,322 ตัน ต่อปี หรือเฉลี่ยวันละกว่า 1,300 ตัน โดยในแต่ละวันจะมีปริมาณขยะที่กำจัดไม่ถูกวิธี อยู่ร้อยละ 13-14 ของปริมาณขยะทั้งหมด ปัญหาดังกล่าวจึงเป็นสิ่งที่ทุกคน ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันในการแก้ไข ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะเศรษฐศาสตร์ มีความตั้งใจที่จะเป็นหน่วยงานภาคการศึกษาที่มุ่งให้ความสำคัญต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ของเรา เป็นคณะที่มีจำนวนนักศึกษาสูงที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของมหาวิทยาลัยทุกวิทยาเขต โดยมีอัตราส่วนนักศึกษาคิดเป็นร้อยละ 6.40 ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะเศรษฐศาสตร์ยังมีพื้นที่ติดกับโรงอาหารของมหาวิทยาลัย จึงมีโอกาสเป็นอย่างมากที่จะเป็นแหล่งผลิตขยะมูลฝอยปริมาณมากในแต่ละวัน

โดยจากตัวเลขสถิติของขยะแต่ละประเภทต่อวัน พบว่า ขยะอินทรีย์มีมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 48.62 ขยะรีไซเคิล เฉลี่ยร้อยละ 27.67 ขยะทั่วไป เฉลี่ยร้อยละ 20.94 และขยะอันตรายเฉลี่ยร้อยละ 2.77 ซึ่งจากข้อมูลการสำรวจยังพบว่า บุคลากรและนักศึกษากว่าร้อยละ 52.56 ยังซื้ออาหารที่ใช้กล่องโฟมทั่วไป ร้อยละ 51.52 ยังขาดพฤติกรรมการลดการใช้แก้วพลาสติกจากการซื้อเครื่องดื่ม และร้อยละ 29.88 ยังซื้อสินค้าโดยใช้ถุงพลาสติกเป็นภาชนะบรรจุสินค้า ซึ่งจากข้อมูลผลสำรวจดังกล่าว ทำให้คณะเศรษฐศาตร์ได้มีการตระหนักถึงปัญหาและจำเป็นที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

​คณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้มีฉันทามติร่วมกัน ในการที่จะประกาศเจตนารมณ์ในการร่วมแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการทำโครงการ Econ Zero Waste พร้อมทั้งจัดแถลงข่าวกิจกรรม” kick off Econ Zero Waste “ในงานมีการเสวนา เรื่อง “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ประกวดคำขวัญ Econ ZERO WASTE ประกวดบอร์ดนิทรรศการ 1A3R Econ ZERO WASTE ทั้งนี้เพื่อลดปริมาณขยะของคณะให้เหลือ 0 โดยวิธีการคือเริ่มที่ตัวเรา เริ่มที่อาจารย์ เจ้าหน้าที่ แม่บ้าน พนักงานร้านขายสินค้า และนักศึกษา เราทุกคนจะลดการใช้ถุงพลาสติก ลดแก้วน้ำพลาสติก ลดขวดน้ำพลาสติก ให้เหลือ 0 เพื่อสังคมและประเทศชาติของเรา

นภาพร ขัติยะ /เชียงใหม่

Related posts