ปทุมธานี-กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดโครงการเยาวชนคนดี สรรค์สร้างสังคมดี (ชมคลิป)

ปทุมธานี-กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดโครงการเยาวชนคนดี สรรค์สร้างสังคมดี

 

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น ที่ โรงเรียนวัด วัดมูลจินดาราม ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบึงยี่โถ จัดโครงการเยาวชนคนดี สรรค์สร้างสังคมดี โดย ได้รับเกียรติจาก นายประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ ประธานในพิธีพร้อมด้วย นางฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ, นางวราภรณ์ สาลีผล ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองบึงยี่โถ,นางพัชรี เหลืองอุดม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมูลจินดาราม, เจ้าหน้าที่ทีมวิทยากรกระบวนการฟ้าหลังฝนคนปทุมธานี และ นักเรียนจำนวน 250 คน ส่วนภายในงาน


นายนายประนอม แก้วหนองเสม็ด รองนายกเทศมนตรีเมืองบึงยี่โถ ประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานและให้โอวาทกับนักเรียน ส่วนเจ้าหน้าที่ทีมวิทยากรกระบวนการฟ้าหลังฝนคนปทุมธานี ได้นำเรื่องราว มาแนะนำให้ความรู้กับเด็กนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของยาเสพติด ด้านนางฐิตินันท์ เจริญอาจ ปลัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ กล่าวว่าการจัดโครงการเยาวชนคนดี สรรค์สร้างสังคมคนดี ในครั้งนี้ เนื่องจากปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งในระบบการสื่อสาร เทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้เกิดความเสื่อมถอยขึ้นทางจริยธรรม ซึ่งทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งปัญหายาเสพติดปัญหาเพศสัมพันธ์ เกิดช่องว่างของสถาบันครอบครัวจนส่งผลต่อพฤติกรรมเยาวชนในยุคปัจจุบัน

เยาวชนบางกลุ่มหันไปพึ่งพายาเสพติดและเกิดการ มั่วสุมกันของเยาวชน ดังนั้นจึงมีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามทั้งปัญหาเรื่องยาเสพติดและปัญหาเพศสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดโรคเอดส์ให้หมดไปในสังคม ทางเทศบาลเมืองบึงยี่โถได้เห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดและปัญหาเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเยาวชนที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญที่ดีในการพัฒนาชุมชนและประเทศชาติในอนาคต เพื่อเป็นการลดปัญหาเพศสัมพันธ์และยาเสพติดของเทศบาลเมืองบึงยี่โถ ทางเทศบาลจะสร้างการมีจิตสำนึกที่ดีในทางที่ถูกต้อง มีจิตอาสาเพื่อสังคม ให้กับเยาวชนเพื่อสร้างให้เยาวชนในพื้นที่ตำบลบึงยี่โถและพื้นที่ใกล้เคียงห่างไกลจากปัญหายาเสพติดและปัญหาทางสังคมต่อไป

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts