อบจ.ลำพูนส่งมอบธงเจ้าภาพการจัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 6 ให้แก่ อบจ.พัทลุง

อบจ.ลำพูนส่งมอบธงเจ้าภาพการจัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 6 ให้แก่ อบจ.พัทลุง

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(อบจ.ลำพูน) ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)
จัดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5 “การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตำบลปลอดภัย” ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหว่างวันที่ 4 ถึง 6 กันยายน 2562 มีผู้เข้าร่วมฯประมาณ 2,000 คน

การจัดงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย(รมช.มท.) เป็นประธานเปิดการประชุมฯ พร้อมเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน , การมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 17 คันแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในจังหวัดลำพูน
พร้อมทั้งได้แสดงปาถกฐาพิเศษ เรื่อง “ตำบลปลอดภัยกับการแพทย์ฉุกเฉินไทย” และร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการจากภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ

ต่อด้วยการประชุมย่อยที่ 1 เรื่องการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กับการแพทย์ฉุกเฉิน โดย นายสัมศักดิ์ กิติธรกุล นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย , นายมานพ ปัทมาลัย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย , นายวิชัย ไตรรัตน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย , นายสมศักดิ์ จึงตระกูล ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประเทศไทย

การประชุมย่อยที่ 2 เรื่องนวัตกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศเพื่อปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน โดย นายณัฐนันท์ ทัดพิทักษกุล , นายกิตติ วงศ์ถาวรวราวัฒน์ และ นายวงศกร พูนพิริยะ จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ , นายธีรวัฒน์ อิสสริยะกุล บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) , นายอัศนีย์ ก่อตระกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 5 กันยายน เวลา 09:00 นาฬิกากับการเสวนาเรื่อง “ตำบลปลอดภัย ประเทศไทยปลอดภัย” โดยนายอดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล , นายธนพงศ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน , นายทรงยศ เทียนทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว , นายสุรพล เธียรสูต นายกเทศมนตรีเมืองน่าน จังหวัดน่าน , นายนที กุลธรรม รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) วังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ดำเนินการเสวนาโดย นายไพโรจน์ บุญศิริคำชัย รองเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

วันที่ 6 กันยายน พิธีมอบโลห์ประกาศเกียรติคุณเพื่อแสดงถึง อปท. ที่มีผลงานดีเด่นระดับชาติด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยมี เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เป็นผู้มอบรางวัลฯ และร่วมให้โอวาทในการทำงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเป็นหนึ่งใน 88 แห่งที่ได้รับเลือกในครั้งนี้ด้วย

ตลอดทั้งสองวันการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ครั้งที่ 5 “การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตำบลปลอดภัย” ได้มีการสาธิตเผชิญเหตุ โดยมีการจำลองสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่ เมื่อวันที่ 4 กันยายน และ การซ้อมแผนการตอบโต้สารเคมีรั่วไหล เมื่อวันที่ 5 กันยายน

พิธีกร/วิทยากรจาก ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง(ศปภ.เขต 10) , ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน , มูลนิธิพุทไธสวรรย์ เชียงใหม่ จุด อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และ ชมรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน

นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(อบจ.ลำพูน) ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.) จัดประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับชาติ ครั้งที่ 5 “การแพทย์ฉุกเฉินไทย ตำบลปลอดภัย” เพื่อสร้างองค์ความรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้งานแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำเนินงานและพัฒนาระบบการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำเสนอผลงานด้านระบบการแพทย์ฉุกเฉินและเป็นแหล่งเรียนรู้การปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน

การจัดการประชุมการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักๆ คือการสร้างความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สร้างความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายด้านการแพทย์ฉุกเฉินทั่วประเทศ และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดความร่วมมือใน การปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินร่วมกัน ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบ การแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง เท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐานด้วย

_________________________________________
ข่าว/ภาพนิ่ง : กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
ภาพนิ่งมุมสูง/ภาพนิ่งการซ้อมแผนฯ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ สมาคมกู้ชีพกู้ภัยจังหวัดลำพูน

Related posts