แม่ฮ่องสอน​-สถาบันพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการ “ รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ” (ชมคลิป)

แม่ฮ่องสอน​-สถาบันพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการ “ รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ”

 

 

ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสร้างความยั่งยืนทางการเกษตรเนื่องในวันดินโลก
ณ บ้านห้วยโผ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน สถาบันพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ เทศบาลตำบลแม่ยวม จัดโครงการ “ รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ” ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และสร้างความยั่งยืนทางการเกษตรเนื่องในวันดินโลก

เพื่อ สร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจ ความสำคัญของการปลูกหญ้าแฝก โดยว่าที่ร้อยตรีชูชาติ เป้กล้า ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในการเปิดโครงการ “ รณรงค์ปลูกหญ้าแฝก ” ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และนำส่วนราชการ ประชาชน นักเรียน ในพื้นที่ ร่วมปลูกหญ้าแฝก นอกจากนี้ ภายในงาน ยังมีการแสดงของนักเรียนบ้านห้วยโผ และการจัดนิทรรศการให้ความรู้ เกี่ยวกับหญ้าแฝก เพื่อการพัฒนาที่ดิน และอาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ

 


ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ ที่มีความลาดชันประกอบกับทรัพยากรธรรมชาติถูกทำลาย ส่งผลให้น้ำฝนที่ตกลงมา เกิดการไหลจากที่สูง ลงสู่ที่ต่ำ อย่างรวดเร็ว เป็นผลให้ดินเสื่อมโทรม เกิดปัญหาการชะล้างพังทลาย และสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดิน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่ ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน ดำเนินงานกับส่วนราชการต่างๆ เพื่อดำเนินการศึกษา ทดลอง และดำเนินการปลูกหญ้าแฝก ลดการชะล้างพังทลายของดิน แก้ไขปรับปรุง ฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรม ให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อแลปัจจุบันได้มีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และปรากฏผลสำเร็จอย่างชัดเจน สามารถปลูกหญ้าแฝกเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

ถาวร เบญจรงค์ ทีมข่าว อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 064-6266401

Related posts