ปทุมธานี-จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ชมคลิป)

ปทุมธานี-จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10:00 น. นางกุหลาบ งามเลิศ พัฒนาการอำเภอสามโคก ลงพื้นที่จัดโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเชิงบูรณาการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ คลินิกแก้จน ให้กับชาวบ้าน 15 ครัวเรือน ที่ วัดบางนา อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี โดย นางกุหลาบ งามเลิศ พัฒนาการอำเภอสามโคก กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี ได้คัดเลือกครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ความจำเป็นขั้นพื้นฐาน หรือจปฐ. ปี พ.ศ. 2561 ที่สามารถพัฒนาได้ และมีศักยภาพในการประกอบอาชีพเข้าร่วมกิจกรรมคลินิกแก้จน

ซึ่งในอำเภอสามโคก จำนวน 15 ครัวเรือน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนเป้าหมายให้มีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น และปรับทัศนคติเชิงบวกแก่ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย รวมถึง ให้คำปรึกษาอาชีพทางเลือกตามกระบวนการ ทั้งการวิเคราะห์อาชีพ/ฝึกทักษะด้านอาชีพที่ครัวเรือนยากจนให้ความสนใจ ตลอดจนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครัวเรือนยากจน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการชีวิตตนเองได้อย่างเหมาะสม


ซึ่งในการลงพื้นที่ให้ความรู้ครั้งนี้ เป็นการอบรมสร้างอาชีพ พับเหรียญโปรยทาน ด้วยการรวมกลุ่มของทั้ง 15 ครัวเรือนมาร่วมกัน โดยมี นางสาวประเทือง เสือเปรม ผู้เชี่ยวชาญการพับเหรียญโปรยทาน เป็นวิทยากร ในวันนี้เพื่อหวังให้สามารถต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มให้กับครัวเรือนเป้าหมายในครั้งนี้ได้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำรายงาน

Related posts