ปทุมธานี-โครงการซ้อมแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปทุมธานี-โครงการซ้อมแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนสามัคคิยาราม ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
นายสุนันท์ ตาลม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการซ้อมแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย


กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย หัวหน้าส่วนราชการ คณะวิทยากร ครูฝึก และ นักเรียนโรงเรียนสามัคคิยาราม ให้การต้อนรับ ด้านนายสุนันท์ ตาลม่วง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควายเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า การจัดฝึกอบรมโครงการซ้อมแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินการระหว่าง วันที่ 9 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2562

โดยมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรมดังนี้ 1. เพื่อให้ความรู้เชิงวิชาการและปฏิบัติการจริงด้านอัคคีภัย 2. เพื่อปลูกจิตสำนึกและตระหนักถึงอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น 3.เพื่อขยายเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสารณภัยอย่างกว้างขวาง นายสุนันท์ ตาลม่วงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองควาย กล่าวต่อว่าการฝึกอบรม โครงการการซ้อมแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโครงการนี้ผมรู้สึกดีใจกับนักเรียน ลูกหลาน ตำบลคลองควายที่จะได้มีโอกาสเรียนรู้และฝึกปฏิบัติด้านการดับเพลิง

เพื่อจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เมื่อคืนเมื่อเกิดเพลิงไหม้และ ผมขอให้การดำเนินโครงการซ้อมแผนเพื่อพัฒนาศักยภาพป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จงประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณโรงเรียนสามัคคิยาราม ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับฝึกอบรมวิทยากรที่มาให้ความรู้ในหัวข้อวิชาต่างๆและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ที่ดำเนินโครงการนี้และขออำนาจพระศรีรัตนตรัย
ในสากลโลกจงดลบันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงและจงมีแต่ความสุขทุกประการ


นอกจากนี้ หลังจากพิธีเปิดก็จะมีการฝึกซ้อมการรายงานสถานการณ์และการจัดทีมดับเพลิง ฝึกซ้อมโครงการแผน เพิ่มพูนศักยภาพในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และหลังจากฝึกซ้อมเสร็จสิ้นก็สรุปผลการฝึกซ้อมแผน และจะมีการมอบ วุฒิบัตรให้กับหน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนครั้งนี้
ต่อไป

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts