ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย “วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจกฎหมาย เชิดชูคุณธรรม ต่อต้านความรุนแรง”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่จัดโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย “วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจกฎหมาย เชิดชูคุณธรรม ต่อต้านความรุนแรง”

 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 นายไวกูณฐ์ สว่างสุรีย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และวิทยากรในโครงการเผยแพร่ความรู้กฎหมาย “วัยรุ่นยุคใหม่ ใส่ใจกฎหมาย เชิดชูคุณธรรม ต่อต้านความรุนแรง” ซึ่งจัดอบรมในรูปแบบการบรรยายกฎหมายและการศึกษาดูการปฏิบัติงานจริงในขั้นตอนต่าง ๆ ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จำนวน 84 คน ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่


โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่เยาวชนควรรู้ ตลอดจนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอำนวยความยุติธรรมของศาลยุติธรรม ให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เคารพกฎหมาย เคารพสิทธิของผู้อื่น และอยู่ร่วมกับสังคมด้วยความปกติสุข

 

Related posts