ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศก่อนยุติคดี คืนคนดีสู่สังคม” รุ่นที่ 1

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่จัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศก่อนยุติคดี คืนคนดีสู่สังคม” รุ่นที่ 1

 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นายไวกูณฐ์ สว่างสุรีย์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และวิทยากรในโครงการ “ปัจฉิมนิเทศก่อนยุติคดี คืนคนดีสู่สังคม” รุ่นที่ 1


ซึ่งจัดอบรมให้แก่เด็กและเยาวชนที่ศาลมีคำสั่งให้ใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาหรือมาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดี และได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดครบถ้วน จนกระทั่งศาลนัดฟังคำสั่งยุติคดีโดยไม่ต้องมีคำพิพากษาแล้ว รวมทั้งผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนดังกล่าว ณ ห้องประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คำแนะนำ ชี้แนะแนวทางในการดำเนินชีวิต เช่น การศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ การตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง การสร้างภูมิคุ้มกันและทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการช่วยเหลือสนับสนุน อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กและเยาวชนเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคม และไม่กระทำความผิดซ้ำอีก

 

Related posts