วุฒิสภา ลงพื้นที่ อีอีซี จ.ชลบุรี รับฟังปัญหาจากประชาชน (ชมคลิป)

ชลบุรี-วุฒิสภา จัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ในพื้นที่ อีอีซี. แหลมฉบัง จ.ชลบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและส่วนราชการ เบื้องต้นพบหลายปัญหาหลายด้าน โดยพร้อมจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข

 

วันนี้(11 ก.ย.) พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดชลบุรี เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การบริหารราชการแผ่นดิน ในส่วนของข้อกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการของจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้บริหารท้องที่ ผลกระทบจากโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่เกี่ยวข้องกับประชาชน และเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ณ ห้องประชุมเมืองใหม่1 ชั้น 4 เทศบาลนครแหลมฉบัง โดยมีนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง และผู้นำชุมชน ให้การต้อนรับในครั้งนี้


ด้านนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษาคณะผู้บริหารเทศบาลนครแหลมฉบัง กล่าวว่า ปัญหา ที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับผลกระทบ คือ ปัญหาด้านการจราจรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ศรีราชา-แหลมฉบัง โดยได้เสนอ คือ 1.โครงการก่อสร้างสะพานต่างระดับถนนสุขุมวิท แยกถนนเมืองใหม่เหนือ (ตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง) เทศบาลนครแหลมฉบัง มูลค่า ประมาณ 200 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างเขตที่อยู่อาศัย กับแหล่งงาน ซึ่งปัจจุบัน มีประชากรราว 80,000 คน ตามทะเบียนราษฎร์ แต่มีประชากรแฝงราว 120,000 คน รวมแล้วประมาณ 200,000 คน จนทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัด ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของเมืองให้มีความสมดุล รองรับความเจริญที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วต่อไป


และ 2. โครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองศรีราชา-แหลมฉบัง ขนานทางรถไฟสายตะวันออก ความยาว 11,300 เมตร มูลค่าโครงการประมาณ 6,000 ล้านบาท เพื่อเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างเมืองศรีราชา กับเมืองแหลมฉบัง ซึ่งเป็นบริเวณที่พักอาศัย กับแหล่งงาน รวมไปถึงการสร้างโครงข่ายการเดินทางภายในระหว่างเมืองใหญ่ที่สำคัญ ในเขตพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี เป็นการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงด้านการคมนาคม ซึ่งที่ผ่านมาได้เสนอโครงการถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่เรื่องยังเงียบหาย ดังนั้นจึงฝากคณะวุฒิสภาช่วยเร่งรัดติดตามเรื่องด้วย


ด้านนายณัฐธีระธร พงค์ธนบุญปรีดา ประธานชุมชนหนองแขวะ ต.บึง กล่าวถึง ปัญหาการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 309 ถนนระหว่างเมืองสายชลบุรี-หนองคาย ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างในขณะนี้ ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เช่น ถนนมีความลาดชัน , ถนนแยกเข้าตามซอยต่างๆเข้า-ออกลำบาก และปัญหาการท่อระบายน้ำจากการสร้างถนนสูงกว่าท่อระบายน้ำของประชาชน ทำให้น้ำจากชุมชนไม่สามารถระบายลงสู่ท่อหลักได้ จึงทำให้เกิดน้ำท่วมขัง และ สร้างที่พักจอดรถในพื้นที่ 70 ไร่ ซึ่งจะสร้างมลภาวะจากท่อไอเสียสู่ประชาชน ดังนั้นปัญหาดังกล่าวจึงต้องการให้คณะวุฒิสภา เข้ามาให้ช่วยเหลือและแก้ไขด้วย


นอกจากนั้น ยังมีปัญหา การเวนคืนที่ดินของประชาชน เพื่อใช้ในก่อสร้างโครงการต่างๆของรัฐบาล ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมในค่าเวนคืน ,ปัญหาด้านการรักษาพยาบาล ที่มีแพทย์และพยาบาลไม่เพียงพอในการร้องรับผู้ป่วย
พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร สมาชิกวุฒิสภา กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางคณะมารับฟังปัญหาในพื้นที่แหลมฉบัง จ.ชลบุรี ซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ อีอีซี โดยปัญหาที่พบ เช่น การเวนคืนที่ดิน ,ด้านสิ่งแวดล้อม ,ด้านสาธารณูปโภค,ด้านการรักษาพยาบาล และด้านกฎหมายที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจะนำปัญหาต่างๆไปติดตามความคืบหน้าว่าถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาไปถึงไหนอย่างไร เพื่อให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบ มีความสบายใจขึ้น

 

Related posts