“เป็นทหารครั้งเดียว เป็นทหารตลอดชีวิต” มทบ.33  พัฒนาสัมพันธ์ สมาชิกชมรมทหารกองหนุน/ทหารผ่านศึก อ.ดอยเต่า-เชียงใหม่

“เป็นทหารครั้งเดียว เป็นทหารตลอดชีวิต” มทบ.33  พัฒนาสัมพันธ์ สมาชิกชมรมทหารกองหนุน/ทหารผ่านศึก อ.ดอยเต่า-เชียงใหม่

 


เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ มณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ มณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมด้วยพันเอก กฤติคุณ นิโลบล หัวหน้าฝ่ายสรรพกำลังมณฑลทหารบกที่ 33  เป็นผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ มณฑลทหารบกที่ 33 เดินทางไปพบปะและพัฒนาสัมพันธ์ สมาชิกชมรมทหารกองหนุน/ทหารผ่านศึก อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และรับทราบปัญหา ข้อขัดข้องต่างๆ โดยมีปลัดอำเภอดอยเต่า, รองหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตเชียงใหม่,ผู้ช่วยสัสดีจังหวัดเชียงใหม่ และรองประธานชมรมทหารกองหนุน/ทหารผ่านศึก อำเภอดอยเต่า ให้การต้อนรับ มีสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมประชุมจำนวน 120 คน  ณ อาคารเอนกประสงค์ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่


ในการนี้พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ มณฑลทหารบกที่ 33  ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของทหารกองหนุน/ทหารผ่านศึก และการเป็นหูเป็นตา ในการแจ้งเหตุภัยพิบัติต่างๆ ที่อาจเกิดขี้นในพื้นที่ โดยศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ มณฑลทหารบกที่ 33  มีความพร้อมที่จะจัดกำลังเข้ามาช่วยเหลือทันที และขอให้สัสดีอำเภอเป็นผู้ประสานงานในพื้นที่เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงาน พร้อมกันนี้ได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมชมรมฯ และค่าอาหารมื้อกลางวัน จำนวนหนึ่ง ในนามผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33


พันเอก อโณทัย ชัยมงคล รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33/รองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการพัฒนาชนบทแห่งชาติ มณฑลทหารบกที่ 33 ได้กล่าวกับสมาชิกชมรมทหารกองหนุน/ทหารผ่านศึก ว่า “กระผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาพบปะและพัฒนาสัมพันธ์กับสมาชิกชมรมฯ ซึ่งเห็นได้ถึงความรัก ความสามัคคี และการให้ความร่วมมือเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นการสร้างเครือข่ายประชาชนเพื่อความมั่นคง ในการ”ปกป้องและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป ซึ่งปัจจุบันหน่วยทหารทุกหน่วยได้รับมอบภารกิจในการช่วยเหลือประชาชน การที่จะสามารเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้รวดเร็ว ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากสมาชิกชมรมฯ เป็นจิตอาสาในการแจ้งข่าวสาร ความเดือดร้อนของประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมถึงเรื่องที่มีส่วนกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

โดยการแจ้งผ่านทางสัสดีอำเภอ, สัสดีจังหวัด มณฑลทหารบกที่ 33 มีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมของทางชมรมฯ เพื่อให้ชมรมฯได้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต มีระบบการเงินของ สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก รองรับสนับสนุนอาชีพของทุกคน และให้มีเกียรติ ได้รับการยอมรับจากสังคมในพื้นที่ ดังนั้นจึงขอให้ชมรมฯ อำเภอดอยเต่าได้ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่อย่างเต็มขีดความสามารถและเป็นกำลังจิตอาสาในการช่วยเหลือพี่น้องของเราเอง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยต่างๆ หากมีแนวทางความคิดในการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชมรมฯ เพื่อให้เกิดความมั่นคงฯ สามารถแจ้งแนวทางความคิดเห็นได้โดยแจ้งผ่านทาง สัสดีอำเภอ,สัสดีจังหวัด หรือแจ้งโดยตรงได้ที่มณฑลทหารบกที่ 33 หมายเลขโทรศัพท์ 053-241644 ต่อ 75031″

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts