วุฒิสภาจัดทัพลงจังหวัดกระบี่ หนุนเป็น Sport City ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) สร้างรายได้เข้าประเทศ (ชมคลิป)

วุฒิสภาจัดทัพลงจังหวัดกระบี่ หนุนเป็น Sport City ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) สร้างรายได้เข้าประเทศ

 

 

เวลา09.30น วันที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดกระบี่ วุฒิสภาจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ ที่จ.กระบี่ โดยมีคณะสมาชิกวุฒิ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าคณะสมาชิกวุฒิสภาพร้อมคณะรวม9คน โดยในการลงพื้นนพื้นที่จกระบี่ มุ่งประเด็นสำคัญ ที่การขับเคลื่อนจังหวัดกระบี่สู่การเป็น Sport City ตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2560 – 2564)

เพื่อมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬา แบบครบวงจร สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม และส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมการกีฬา (Sports Industry Promotion) การกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว (Sports Tourism) โดยรับฟังการนำเสนอข้อมูลจากนายนันทวัฒน์ เจริญวรรณ ปลัดจังหวัดกระบี่ ผู้แทนภาครัฐและภาคเอกชนด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ผู้แทนจากภาคการศึกษา จำนวน250คนและกลุ่มนักเรียนในโครงการห้องเรียนกีฬาของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดกระบี่ เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการส่งเสริมจังหวัดกระบี่เป็น Sport City อย่างสมบูรณ์และครบถ้วน


พลเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่า การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน ทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนและเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับสามารถใช้เป็นเวทีที่ได้เข้ามาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยกันขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่ระดับ ฐานราก ชุมชน สังคม และระดับประเทศ


โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน เพื่อให้เกิดความตระหนักสำนึกรับผิดชอบต่อประเทศชาติและสังคมโดยรวม อันจะนาไปสู่สังคม ที่ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสังคมที่มีความสงบสุข เป็นธรรม ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกด้าน บนพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts