สวธ.จัดโครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูเมืองย่าโม ปั้นศิลปินรุ่นเยาว์ สานฝันสู่เมืองศิลปะเตรียมจัดงานศิลปะระดับโลก Thailand Biennale 2020

สวธ.จัดโครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูเมืองย่าโม ปั้นศิลปินรุ่นเยาว์ สานฝันสู่เมืองศิลปะเตรียมจัดงานศิลปะระดับโลก Thailand Biennale 2020

 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กระทรวงวัฒนธรรม จัดกิจกรรมโครงการสืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ (ศิลปินแห่งชาติสัญจร) ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา โดยมี คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางสาวอัจฉราพร พงษ์ฉวี รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้แทนหน่วยงานเครือข่าย ศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมนักเรียน เยาวชน ศิลปินรุ่นใหม่ ในพื้นที่และในจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

(๑๒ กันยายน ๒๕๖๒) คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) กล่าวว่า โครงการศิลปินแห่งชาติ สืบศาสตร์ สานศิลป์ เปิดประตูสู่เมืองศิลปะ ที่จัดขึ้นเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ซึ่งเด็ก เยาวชน และ ผู้ที่สนใจในจังหวัดนครราชสีมาและพื้นที่ใกล้เคียง จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลป์จากศิลปินแห่งชาติ เป็นการสืบสานและพัฒนาทักษะในด้านทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง ให้แก่ เด็ก เยาวชน ครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ โดยมีการฝึกปฏิบัติและเรียนรู้เทคนิควิธีการต่างๆ จากศิลปินแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ ทำให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในการสร้างสรรค์งานศิลปะมากยิ่งขึ้น ช่วยสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญของการจัดงานศิลปะในระดับนานาชาติ “ไทยแลนด์เบียนนาเล่ ๒๐๒๐” (Thailand Biennale 2020) ที่กำลังจะจัดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ อีกทั้งยังเป็นการสืบสานพระบรมราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ“อัครศิลปิน” ในการอนุรักษ์ สืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเป็นดังพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ความว่า “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

ด้าน ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโครงการดังกล่าว และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดพื้นที่ทางศิลปะและวัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สำหรับจัดแสดงนิทรรศการผลงานของอัครศิลปินและศิลปินแห่งชาติ และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม และเปิดโอกาสให้เยาวชนประชาชนในส่วนภูมิภาค ได้สัมผัสกับผลงานอันทรงคุณค่าของศิลปินแห่งชาติ ซึ่งจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการสืบสาน สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีคุณค่า และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการได้ร่วมกันสืบทอดและรักษาภูมิปัญญาอันล้ำค่าของศิลปินแห่งชาติให้คงอยู่ต่อไป ในพิธีเปิดงานเริ่มด้วยการแสดงนาฏศิลป์และวรรณศิลป์ โดยศิลปินแห่งชาติ รัจนา พวงประยงค์ และชมัยภร บางคมบาง ต่อด้วยการสร้างสรรค์งานศิลป์ ชุด สืบศาสตร์ สานศิลป์ ศิลป์ กวี คีตา โดยศิลปินแห่งชาติ ๓ สาขา ขึ้นเวทีแสดงและสาธิตสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมกัน ได้แก่ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ธงชัย รักปทุม ศราวุธ ดวงจำปา สถาพร ศรีสัจจัง ชมัยภร บางคมบาง ไพวรินทร์ ขาวงาม และ ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี จากนั้นจึงเป็นพิธีเปิดนิทรรศการและการฝึกอบรม

ในส่วนกิจกรรมการอบรบ ประกอบด้วย ฐานศิลปะเรียนรู้งานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ เพื่อเรียนรู้งานศิลปะสาขาทัศนศิลป์ สาขาวรรณศิลป์ และสาขาศิลปะการแสดง ประกอบด้วย ๑๑ ฐาน ดังนี้ ฐานอบรมสร้างสรรค์งานศิลปะ ในสาขาทัศนศิลป์ มีทั้งหมด ๗ ฐาน ได้แก่ ฐานศิลปะ ๑ บุคลากรด้านศิลปะ (ครู อาจารย์ และบุคลากรด้านศิลปะ) วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ศาสตราจารย์เดชา ศาสตราจารย์เกียรติคุณ และดร.ปรีชา เถาทอง ฐานศิลปะ ๒ เทคนิคจิตรกรรม วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ นายทวี รัชนีกร และนายธงชัย รักปทุม ฐานศิลปะ ๓ เทคนิคสร้างสรรค์ภาพพิมพ์ วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ นายกมล ทัศนาญชลี และนายปัญญา วิจินธนสาร ฐานศิลปะ ๔ เทคนิคสร้างสรรค์สื่อผสม วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ศาสตราจารย์วิโชค มุกดามณี นายศราวุธ ดวงจำปา และนายชิโนรส รุ่งสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ ฐานศิลปะ ๕ เทคนิคประติมากรรม วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิชัย สิทธิรัตน์ และนางพรพิไล สิทธิรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ฐานศิลปะ ๖ เทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติ สาขาสถาปัตยกรรม นางสาววนิดา พึ่งสุนทร

ฐานศิลปะ ๗ เทคนิคศิลปะผ่านเลนส์ วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (ภาพถ่าย) นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร และ นางวรรณี ชัชวาลทิพากร ผู้ทรงคุณวุฒิ สำหรับผู้ที่ชอบงานเขียน จะได้เข้าอบรมในฐานสาขาวรรณศิลป์ ๒ ฐาน ได้แก่ ฐานศิลปะ ๘ การสร้างสรรค์เรื่องสั้น วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ นางชมัยภร บางคมบาง และรศ.ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์ (ไพฑูรย์ ธัญญา) ฐานศิลปะ ๙ การสร้างสรรค์กวีนิพนธ์ วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ นายสถาพร ศรีสัจจัง และนายไพวรินทร์ ขาวงาม ส่วนในด้านการร้อง การแสดง หรือสาขาศิลปะการแสดง ประกอบด้วย ๒ ฐานกิจกรรม ได้แก่ ฐานศิลปะ ๑๐ การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง การขับร้องเพลงลูกทุ่ง วิทยากรโดยศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นายประยงค์ ชื่นเย็น นายธนิสร์ ศรีกลิ่นดี และนายวิรัช อยู่ถาวร และ ฐานศิลปะ ๑๑ การสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง นาฏศิลป์ วิทยากรโดย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง นางรัจนา พวงประยงค์ และว่าที่ร้อยตรีภัทรกฤษณ์ พุ่มพิพัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดขึ้นทั้งหมด ๕ ครั้ง ในทุกภูมิภาค ซึ่งได้จัดไปแล้วทั้งหมด ๔ พื้นที่ ได้แก่ ราชภัฎลำปาง จังหวัดลำปาง สถาบันเทคโนโลยีจิตลดา กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยนาฏศิลปะร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา และครั้งนี้เป็นการจัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๕ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันพัฒนาทักษะและต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านศิลปะให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป

เจนกิจ นัดไธสง รายงาน

Related posts