มทบ.33 และชมรม “กตัญญูคลับ” ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงานรู้คุณแผ่นดินและมอบรางวัลผลงานการประกวด ตามโครงการ ” ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 ” 

มทบ.33 และชมรม “กตัญญูคลับ” ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมงานรู้คุณแผ่นดินและมอบรางวัลผลงานการประกวด ตามโครงการ ” ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 “

 


เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น.  มณฑลทหารบกที่ 33 ภายใต้การอำนวยการของพลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 มอบหมายให้นายทหารผู้รับผิดชอบโครงการ ” ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 ”  นำสมาชิกชมรม ” กตัญญูคลับ ” มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 5 คน , อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการฯ จำนวน 1 คน  ร่วมงานรู้คุณแผ่นดินและมอบรางวัลผลงานการประกวด ตามโครงการ ” ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน  ปีที่ 8 ” ภายใต้แนวคิด ” ทำให้ ด้วยใจ ” (WE DO VOLUNTEER)

โดยมี พลโท ธเนศ กาลพฤกษ์ รองเสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งชมนิทรรศการการรู้คุณแผ่นดิน , ชมวีดีทัศน์ และชมผลงานภาพยนต์สั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ ( 6 เรื่อง ) มีผู้แทนสมาชิกชมรม ” กตัญญูคลับ ”  จากมณฑลทหารบก ทั้ง 35 แห่ง ทั่วประเทศ พร้อมทั้งผู้ที่เข้ารับรางวัลและผู้ปกครองประมาณ 300 คนเข้าร่วมงาน  ณ ห้อง 221 กองบัญชาการกองทัพบก ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร


ชมรม”กตัญญูคลับ” เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการทำงานร่วมกัน ระหว่างมณฑลทหารบกที่ 33 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่รวบรวมกลุ่มนักศึกษาที่มีอุดมการณ์ ที่จะสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อแสดงผลลัพธ์ที่สามารถสื่อสารกรอบแนวคิดความกตัญญูสู่สาธารณะได้อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง  สนับสนุนให้เยาวชนร่วมจัดกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความสงบสุขและนำความเจริญรุ่งเรืองมาแก่ชาติบ้านเมืองได้ในอนาคต   ทั้งกตัญญูต่อพ่อ แม่ ผู้มีพระคุณ , ครู อาจารย์ สถานศึกษา , ชาติบ้านเมือง และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนถึงเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนอื่นๆ

ภาวินันท์ บุตรหล้า รายงาน

Related posts