“การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืน กรณีศึกษาเกาะเสม็ด” :

“การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างสันติสุขและยั่งยืน กรณีศึกษาเกาะเสม็ด” :

 

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่10 กลุ่มดาวเรือง บัวตอง พุดซ้อน เก็บข้อมูลปฐมภูมิโดยการลงพื้นที่สอบถามกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ประกอบไปด้วย ชาวบ้าน รถรับจ้าง ร้านค้า นักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินบนเกาะเสม็ด เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา และหาทางออกในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในชุมชนระหว่างชาวบ้านและหน่วยงานรัฐ

Related posts