ฉะเชิงเทรา​-กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง ประสานความร่วมมือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (เขต1)

ฉะเชิงเทรา พัฒนาระบบอัตโนมัติควบคุมการให้อากาศ เพื่ออนุรักษ์อาชีพการเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังปากแม่น้ำบางปะกง

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 นายยงยุทธ ปรีชม ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าบางปะกง เป็นประธานในพิธีเปิด ระบบอัตโนมัติควบคุมการให้อากาศปลากะพงในกระชัง ณ ศูนย์เรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและการเพาะเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังปากแม่น้ำบางปะกง หมู่ที่ 10 ต.บางปะกง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นการต่อยอดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาวแบบเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณปากแม่น้ำบางปะกง โดย กฟผ. โรงไฟฟ้าบางปะกง ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (เขต1) ฉะเชิงเทรา

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง เริ่มดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมมาตั้งแต่ปี 2556 จนสามารถขยายผลเป็นศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ในปี พ.ศ.2561 และ ใน ปี พ.ศ. 2562 จิตอาสา คน กฟผ. ทำดี กลุ่มบางปะกง มีปลากะพง ของโรงไฟฟ้าบางปะกง ได้มาร่วมสานต่อ องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยออกแบบและพัฒนาโปรแกรมระบบอัตโนมัติควบคุมการให้อากาศปลากะพงในกระชัง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการเลี้ยงปลากะพงขาว และ สามารถลดความเสี่ยงของเกษตรกรในช่วงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำของแม่น้ำบางปะกงได้

นายเกรียงศักดิ์ เผด็จภัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (เขต1) ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงปลากะพงขาว หรือปลาโจ้โล้ สัตว์น้ำประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้กล่าวว่าโครงการส่งเสริมการเลี้ยงปลากะพงขาวแบบเศรษฐกิจพอเพียง บริเวณปากแม่น้ำบางปะกงนี้ เริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 2556 ปัจจุบันคณะทำงานรุ่นบุกเบิกทุกภาคส่วนยังคงมีความพยายามที่จะช่วยกัน อนุรักษ์อาชีพการเลี้ยงปลากะพงขาว อันเป็น อัตลักษณ์ของจังหวัดฉะเชิงเทรานี้ไว้ให้ยั่งยืน โดยในส่วนของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (เขต1) ฉะเชิงเทรา กรมประมง ยินดีให้การสนับสนุนด้านวิชาการ ห้องปฏิบัติการและองค์ความรู้ อย่างเต็มที่


หลังพิธีเปิด เป็นเวทีการเสวนาและการพบปะพูดคุยของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังบริเวณปากแม่น้ำบางปะกง นำโดยนายยงยุทธ ชื่นสมบูรณ์ ประธานกลุ่มฯ นายสุทิน วุฒิสินธ์ ปราชญ์ผู้เลี้ยงปลากะพง และได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง (เขต1) ฉะเชิงเทรา ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประมงอำเภอบางปะกง เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประมงของกรมประมง และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร กฟผ. และ คณะสื่อมวลชนที่สนใจ ร่วมกิจกรรมด้วย

 

Related posts