รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผย จะยกระดับกระทรวงการท่องเที่ยว เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ พร้อมผลักดัน ให้จัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวในทุกจังหวัด เพื่อเสริมการท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็ง และเป็นรายได้หลักของประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เผย จะยกระดับกระทรวงการท่องเที่ยว เป็นกระทรวงเศรษฐกิจ พร้อมผลักดัน ให้จัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวในทุกจังหวัด เพื่อเสริมการท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็ง และเป็นรายได้หลักของประเทศ

 

เมื่อวานนี้ ( 12 ต.ค. 62 ) โรงแรมศิลารอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้พบปะกับเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน และโฮมสเตย์ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง เพื่อรับฟังปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดพัทลุง


ทั้งนี้ เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนในจังหวัดพัทลุง ก่อตั้งเมื่อปี 2555 มีจำนวน 28 ชุมชน ครอบคลุมทั้ง 11 อำเภอ โดยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จะมีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน โบราณวัตถุ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีการทำงานเป็นกลุ่ม ทั้งการส่งเสริมการขาย และการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว


สำหรับสิ่งที่เครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน และโฮมสเตย์จังหวัดพัทลุง ร้องขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดำเนินการ อาทิ ยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวชุมชนวิถีถิ่นพัทลุง เป็นโมเดลแห่งชาติ เช่น การท่องเที่ยวเชิงอาหารถิ่นพัทลุง การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพวิถีถิ่นพัทลุง การท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฯลฯ ต้องการให้องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. สนับสนุนให้พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา-พัทลุง พัฒนาและผลักดันเครือข่ายที่พักโฮมสเตย์ ให้ได้มาตรฐาน โดยการจัดอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนาถนนท่องเที่ยว เส้นทางสายภูเขา จาก อ.ป่าพะยอม ถึง อ.ป่าบอน และการจัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวฯ ประจำจังหวัดพัทลุง


นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สำหรับความต้องการของเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชน และโฮมสเตย์ จังหวัดพัทลุง ส่วนใหญ่อยู่ในแผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวของกระทรวงฯ อยู่แล้ว ซึ่งส่วนไหนที่จำเป็น เร่งด่วน และงบประมาณเพียงพอ จะเร่งดำเนินการ ส่วนการร้องขอให้มีจัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวฯ ประจำจังหวัดพัทลุง นั้น ยืนยันว่าหากกระทรวงการท่องเที่ยว ได้รับการยกฐานะเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ จะจัดตั้งสำนักงานการท่องเที่ยวฯในทุกจังหวัด ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ เพื่อเร่งพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น เนื่องจากขณะนี้ รายได้หลักของประเทศ มาจากการท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่

……………………………………………………………

Related posts