อุบล​ราชธานี​ องคมนตรี เดินทางไปติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ​ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปี 2562

อุบล​ราชธานี​ องคมนตรี เดินทางไปติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ​ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพการศึกษาประจำปี 2562

 

วันนี้ 7 พ.ย. 62 ช่วงเช้า พล.อ. ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้เดินทางเยี่ยมชมโครงการบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ที่วัดทุ่งศรีวิไล ตำบลชีทวน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ดำเนินการ 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมความรู้รักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น และโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน

โดยได้จัดอบรมอาชีพเชิงปฏิบัติการและมอบวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบอาชีพแก่ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจัดให้ตามความต้องการและขีดความสามารถ อาทิ การเลี้ยงไก่พื้นบ้านและไก่พันธุ์ไข่ การทอเสื่อ การทำอาหาร เนื้อแดดเดียว​ การทำน้ำพริก การทำขนม และการทำเครื่องหอม การบูร โดยเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2562 และได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ในการขับเคลื่อนโครงการ ในช่วงบ่าย องคมนตรี ได้รับฟังการบรรยายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สู่การปฏิบัติ เพื่อการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น และสร้างคนไทยให้สมบูรณ์ด้วยคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมีงานทำ และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย

ทีมข่าว​ จังหวัด​อุบล​ราชธานี​ รายงาน​

Related posts