การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนจัดเวทีเสวนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา Story Telling

การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูนจัดเวทีเสวนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา Story Telling

 

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดลำพูนโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน จัดเสวนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา Story Telling เรื่องเล่าของเมืองท่องเที่ยวล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา และ จังหวัดเชียงราย ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ หมู่ 5 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

โดยมีผู้ร่วมเสวนาฯประกอบด้วย นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , นางสุวิภา จำปาวัลย์ นักวิจัยประจำศูนย์ชาติพันธุ์ไทยในล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(มช.) , นางเบญจวรรณ พลประเสริฐ หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย จังหวัดลำพูน , นายกุลวีร์ วัฒนกสิกรรม ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดลำพูน , นางวิมล สุขแดง ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้ม

เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และ จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในด้านการท่องเที่ยว ทั้งสถานที่ ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมตลอดจนสินค้า OTOP เครื่องปั้นดินเผา ไม้ดอกไม้ประดับ และไม้ผล โดยมีกลยุทธ์ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีการบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ภาพรวมของการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

มีจุดเด่นด้านทรัพยากรด้าน การท่องเที่ยวและศักยภาพในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ศิลปะ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยววิถีไทยของรัฐบาล ยกระดับ วัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยวโดยทำให้เกิดการสืบเสาะค้นหารากเหง้าทางวัฒนธรรมล้านนา ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาเรื่องเล่า (Story Telling) ของเมืองท่องเที่ยวล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา และยกระดับวัฒนธรรมล้านนาสู่การจัดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน

ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล และเพื่อยกระดับวัฒนธรรมสู่การจัดการ ท่องเที่ยวโดยทำให้เกิดการสืบเสาะ ค้นหารากเหง้าทางวัฒนธรรมล้านนา และมีผลต่อการรับรู้สินค้าบริการ และภาพลักษณ์ที่ดีในการกระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ ซึ่งก่อให้เกิดกระแสการท่องเที่ยว การซื้อสินค้า และบริการ ทั้งในระดับ จังหวัดและระดับภูมิภาค เป็นการกระจายรายได้เข้าสู่ภาคประชาชนจึงเห็นควร ดำเนินโครงการพัฒนาเรื่องเล่า (Story telling) ของเมืองท่องเที่ยวล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง และพะเยา เพื่อยกระดับวัฒนธรรมสู่การจัดการท่องเที่ยว

งานเสวนาการท่องเที่ยวภายในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา Story Telling สามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน หมายเลขโทรศัพท์ 053-561-430

_______________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts