ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างถนนสร้างอาชีพผู้ต้องขัง

ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุมโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างถนนสร้างอาชีพผู้ต้องขัง


เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายมนสิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานการประชุมโครงการประชารัฐ ร่วมสร้างถนน สร้างอาชีพ ผู้ต้องขัง ระหว่างกรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในบางสาขาอาชีพ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขัง โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ต้องขัง โดยการแนะแนวอาชีพ เพิ่มทักษะความรู้ความสามารถ เตรียมความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงาน และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพให้เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือสามารถประกอบอาชีพอิสระได้

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts