เพชรบูรณ์ เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยรข้อพิพาทจังหวัดเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์ เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยรข้อพิพาทจังหวัดเพชรบูรณ์

 

นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยรข้อพิพาทสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ที่ทำการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว อัยการจังหวัด อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี

โดยศูนย์แห่งนี้ มีอำนาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าล้านบาท และข้อพิพาททางอาญาความผิดอันยอมความได้ และความผิดลหุโทษ ซึ่งข้อตกลงที่ทำขึ้นจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ อันจะทำให้เป็นการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ลดขั้นตอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายของประชาชน

วิไลวรรณ หาญกลิ้ง/มนสิชา คล้ายแก้ว

Related posts