ชลบุรี-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรีประชุมหารือและลงพื้นที่สอดส่อง 2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4

ชลบุรี-ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรีประชุมหารือและลงพื้นที่สอดส่อง 2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4

 

ที่ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรีประชุมหารือและลงพื้นที่สอดส่อง 2 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 4
โดยการประชุมครั้งนี้เพื่อรับทราบการสรุปผลการประชุมธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี (ก.ธ.จ.) ในเขตตรวจราชการที่ 8 (จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา) การแจ้งข้อเสนอแนะการสอดส่องโครงการของ ก.ธ.จ.จังหวัดชลบุรี ผลการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี และเพื่อพิจารณารายงานผลการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการก่อสร้างถนนบริเวณถนนสุขุมวิทสาย 3 ระหว่าง กม. ที่ 1-10


จากนั้น นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการอาคารอัดน้ำบ้านเอสอาร์ หมู่ที่ 4 บ้านเอสอาร์ ตำบลหนองปลาไหล อำเภอบางละมุง โดยมีนายภูษิต พรหมเมศร์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการชลประทานชลบุรี พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและบรรยายการดำเนินโครงการ ในการจัดสร้างอาคารอัดน้ำบ้านเอสอาร์ครั้งนี้ เพื่อเป็นแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคของประชาชนที่มีอยู่ใกล้เคียง

เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเป็นประจำทุกปี พื้นที่ทำการเกษตรส่วนใหญ่จะใช้ในการปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น มันสำปะหลัง สับปะรด เป็นต้น ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรไม่ดีเท่าที่ควร และยังไม่มีระบบประปาบริการให้กับชุมชน การก่อสร้างอาคารอัดน้ำในคลองเอสอาร์ พร้อมทั้งขุดสระเก็บน้ำ เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ จะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการทำการเกษตร และเป็นแหล่งกักเก็บน้ำในพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านเอสอาร์ ตำบลหนองปลาไหล และพื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านนาวัง ตำบลตะเคียนเตี้ย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ดำเนินการไปแล้ว 52%


ต่อมา นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 8 พร้อมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่สอดส่องโครงการจ้างเหมาพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลัก และแหล่งท่องเที่ยวรอง อำเภอศรีราชา อำเภอบางละมุง และอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยครั้งนี้ลงพื้นที่ไปยังเส้นทางการท่องเที่ยวเขาเขียว อำเภอศรีราชา ซึ่งเป็นจุดเริ่มพื้นที่ดำเนินการ จุดที่ 1 ของโครงการ โดยมีนายคลังวิชญ์ อุทัยเรือง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ ผู้แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทชลบุรี พร้อมคณะให้การต้อนรับและบรรยายในการดำเนินงาน ซึ่งเขาเขียวเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดชลบุรีที่มีประชาชนมาท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเป็นจำนวนมาก จังหวัดชลบุรีจึงได้เลือกดำเนินการในพื้นที่นี้เป็นแห่งแรก


รุ่งรัตน์ ชลบุรี

Related posts