กระบี่-องค์การบริหารจังหวัดรวมใจชาวกระบี่สร้างบ้านปลา

กระบี่-องค์การบริหารจังหวัดรวมใจชาวกระบี่สร้างบ้านปลานำท่อระบายน้ำวางใต้ทะเลแนวชายฝั่ง 2 หมู่บ้าน 2 ตำบลอำเภอเมือง

 

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมใจชาวกระบี่สร้างบ้านปลา ครั้งที่ 8 โดยการนำท่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดต่างๆ จำนวน 100 ท่อ ไปวางลงในทะเลอันดามันน่านน้ำจังหวัดกระบี่บริเวณหมูที่ 2 บ้านเขาทอง ตำบลเขาทอง และบ้านไหนหนัง หมูที่ 3 ตำบลเขาคราม อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ และทุนผูกเรือ จำนวน 20 ทุน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จับมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนในจังหวัดกระบี่ ที่ร่วมกันบริจาคท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กที่เหลือจากการใช้ประโยชน์

เพื่อนำมาจัดสร้างและวางเป็นบ้านปลา ให้ปลาได้ใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งหากิน เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพย์กรสัตว์น้ำ ให้มีความอุดมสมบูรณ์มีการแพร่ขยายพันธุ์จำนวนเพิ่มมากขึ้น ในแนวชายฝั่งทะเลของจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นแหล่งประกอบอาชีพการทำประมงพื้นบ้านได้อย่างยั่งยืน โดยใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ผิดกฎหมาย เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ทั้ง 2 หมู่บ้าน 2 ตำบล อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ร่วมกันดูแลรักษ์พื้นที่ดังกล่าวไม่ให้มีการกระทำความผิด เกี่ยวกับสัตว์น้ำที่หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ที่เข้ามาหากินในบริเวณดังกล่าวด้วย และเพื่อใช้เป็นสถานท่องเที่ยวในการดำน้ำชมสัตว์น้ำเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่อีกทางหนึ่งด้วย


โอกาสนี้นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ กล่าวว่าจะเห็นได้ว่าภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนชาวจังหวัดกระบี่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะสัตว์น้ำตามแนวใช้ฝั่งระยะ 3 กิโลเมตรเพื่อให้ปลาได้มีที่อยู่อาศัยในการขยายพันธุ์เพาะพันธุ์สัตว์น้ำชนิดต่างๆ ให้มีความอุดมสมบูรณ์เกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทั้งเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาบริเวณแนวชายฝั่ง รวมไปถึงการพัฒนาเป็นแหล่งทำการประมงชายฝั่ง สำหรับชาวประมงพื้นบ้านโดยเฉพาะ ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพและเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดี ให้กับชาวประมงพื้นบ้านในยุคปัจจุบัน….


กระบี่///ณัฏฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน

Related posts