ยโสธร จัดประชุมสมัชชาคนยโสธรตื่นรู้ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

ยโสธร จัดประชุมสมัชชาคนยโสธรตื่นรู้ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

 

วันนี้ ( 26 สิงหาคม 2563 ) เวลา ๐๙.๐๐ น.ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานเปิดการประชุมสมัชชาคนยโสธรตื่นรู้ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต “ หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร”สู่ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติ โดยบูรณาการความร่วมมือการประชุมแบบประชารัฐ รูปแบบการประชุมมีทั้งการแสดง การเสวนา มอบรางวัลผู้มีผลงานดีเด่น ผู้ร่วมประชุมทั้งจากหน่วยงานราชการ แกนนำตำบล และกลุ่มเครือข่ายองค์กรต่างๆ จำนวนกว่า ๒๐๐ คน


นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่าภายใต้ภาวะวิกฤติโควิด-19 ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบอย่างฉับพลันทั่วทั้งโลก รวมทั้งประเทศไทยและจังหวัดยโสธรด้วย ทั้งทางด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนวิถีความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ร่วมกับสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยโสธร และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร

 

ได้บูรณาการ การดำเนินงานร่วมกันตั้งแต่ช่วงการระบาดในระยะแรกๆ กิจกรรมที่สำคัญได้แก่ Grabอสม.ส่งยาผู้ป่วยพร้อมกับหนังสือนิทานต้านโควิด-19 การถอดบทเรียนและพัฒนาหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถียโสธรเพื่อรองรับภาวะวิกฤติ ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ซึ่งการประชุมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก ๒ ประการคือ เพื่อเชิดชูเกียรติหมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร 100% อันจะเป็นแบบอย่างในการขยายสู่พื้นที่อื่นต่อไปและเพื่อร่วมกันถกแถลงและหามาตรการรองรับความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤต

การประชุมอย่างเป็นระบบและส่วนร่วมในวันนี้ ถือเป็นการเปิดพื้นที่สาธารณะรูปแบบใหม่ให้กับทุกฝ่ายในสังคม ได้เข้ามาร่วมกันทำงานเพื่อส่วนรวมเพราะเป็นการยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยที่ภาครัฐจะแก้ปัญหาได้เพียงลำพัง ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมจากทุกๆฝ่าย จึงจะทำให้เกิดกลไกและกระบวนการที่เสริมพลังซึ่งกันและกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่ผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนา หรือแก้ปัญหาด้านสุขภาพ วิถีความเป็นอยู่และด้านอื่นๆ


ด้านนายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวว่า การประชุมสมัชชาคนยโสธรตื่นรู้ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต “ หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถียโสธร”สู่ความมั่นคงทางอาหารในภาวะวิกฤติ ในวันนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน และขอขอบคุณภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการความรู้ บูธแสดงสินค้า โดยคาดหวังว่าจะเกิดแรงบันดาลใจแก่พื้นที่อื่นที่ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวันนี้ อันจะนำไปสู่การพัฒนาขยายพื้นที่ต้นแบบในการจัดการเองให้ยั่งยืนสืบไป


ภาพ/ข่าว สมัย คำแก้ว ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ยโสธร

Related posts