ฉะเชิงเทรา-เพิ่มศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ พัฒนาผีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อบรมผู้สนใจ จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ฉะเชิงเทรา-เพิ่มศูนย์ทดสอบมาตรฐานแรงงานแห่งชาติ พัฒนาผีมือแรงงานฉะเชิงเทรา อบรมผู้สนใจ จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

 


วันที่ 26 ส.ค. นายอิทธิพล อิศรางกูร ณ อยุธยา ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา เปิดสัมมนาส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ จ.ฉะเชิงเทรา ให้กับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบกิจการในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด รวม 40 คน ณ ห้องบางสวน โรงแรมที วินเทจ บางคล้า อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา


ในการนี้ วิทยากรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวปฏิบัติในการจัดตั้ง ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของศูนย์ทดสอบ ที่ได้รับอนุญาต แนวปฏิบัติในการขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบ แนวปฏิบัติในการดำเนินการทดสอบ การขอรับเครื่องหมายมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และการให้เงินกู้ยืม และการให้เงินช่วยเหลืออุดหนุน จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน


สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม จะนำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ไปใช้ในการทดสอบฝีมือแรงงาน จะต้องยื่นขออนุญาต และได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 มาตรา 24 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาต และการออกในอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานต่อไป.

Related posts