#สุรินทร์# โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงแผนกบริหารและฉุกเฉิน (ชมคลิป)

#สุรินทร์# โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน จัดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงแผนกบริหารและฉุกเฉิน

 

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 พลตรี ศักดา คล้ำมีศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 25 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดหาเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมี พระครูประทุมสังฆการ (สุพรรณ ฐิตปญโญ) เจ้าคณะอำเภอเมืองสุรินทร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ณ ห้องประชุมคชสาร โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ตำบลนอกเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ตามที่คณะข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน คณะอุบาสก อุบาสิกา วัดประทุมเมฆและครอบครัว พร้อมด้วยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ได้ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รวบรวมทุนทรัพย์ ในการจัดหาเครื่องมือแพทย์และปรับปรุงแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉินและรถพยาบาล ให้มีความทันสมัยได้มาตรฐานปลอดภัย พร้อมให้บริการแก่ผู้ป่วยและผู้รับบริการ โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

และสาธุชนผู้มีจิตอันเป็นกุศล ได้รวบรวมบริจาคทุนทรัพย์และเป็นเจ้าภาพ ในการทอดผ้าป่าสามัคคีครั้งนี้ รวมยอดได้ 896,496 บาท (แปดแสนเก้าหมื่นหกพันสี่ร้อยเก้าสิบหกบาทถ้วน ) โดยมี พันเอก สงคราม โชคชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน ประธานดำเนินงาน รับมอบเงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคีและรับมอบเงินจากผู้มีจิตเป็นมหากุศล เพื่อสมทบทุนปรับปรุงห้องพิเศษ โรงพยาบาลค่ายวีรวัฒน์โยธิน มณทลทหารบกที่ 25 จำนวน 6 ห้อง


ปุรุศักดิ์ แสนกล้า ข่าว/ภาพ

Related posts