ลำพูน-คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนา “นวัตกรรมการสร้างถนนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการมือง

ลำพูน-คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการสัมมนา “นวัตกรรมการสร้างถนนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการมือง

ที่ หอประชุมลีลาวดี โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดการสัมมนา “นวัตกรรมการสร้างถนนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและการมือง : ถนนหมายเลข 106 ช่วง อำเภอเถิน – ลี้ พร้อมรับฟัง ข้อเสนอแนะ จากประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายวิทยา ทรงคำ รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฏร นายอนุสรณ์ วงค์วรรณ นายกสมาคมนักกีฬาจังหวัดลำพูน , นายรังสรรค์ มณีรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลำพูน เขต 2 , คณะกรรมาธิการ สมาชิกสภาจังหวัด , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 1,000 คน เข้าร่วมรับฟัง

สืบเนื่องจากการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ได้พิจารณาเรื่องการนำนวัตกรรม วิทยศาสตร์ เทคโนโลยี มาใช้ในการแก้ไขปัญหาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 สายดอนไชย – อุโมงค์ ถนนหมายเลข 106 ช่วงอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ถึงอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน มีเส้นทางแคบและคดโค้ง ทำให้เกิดอันตรายในการสัญจร จึงได้มีการพิจารณาศึกษาการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำนวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าว เช่น การขุดเจาะอุโมงค์ หรือการทำสะพานข้ามเขา เพื่อความสะดวกในการสัญจรและการขนส่ง การสำรวจ ศึกษาและพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงถนนเส้นดังกล่าวโดยใช้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมสมัยใหม่

ดังนั้น เพื่อเป็นการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และรับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะ และปัญหาต่าง ๆ จากประชาชนในพื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงที่จะได้รับประโยชน์ จากการพัฒนาเชิงพื้นที่เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภูมิภาคดังกล่าว แต่ทั้งนี้อาจมีข้อจำกัดเชิงพื้นที่ในการปรับปรุงถนน เช่น พื้นที่อุทยานแห่งชาติ พื้นที่ป่าไม้ ข้อจำกัดในเชิงธรณีวิทยา เป็นต้น

คณะกรรมาธิการจึงได้มีมติให้จัดการสัมมนา ดังกล่าว ขึ้น เพื่อนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในภูมิภาคดังกล่าวอย่างยั่งยืน

ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ จะได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการรับฟังการนำนวัตกรรมมาใช้ในการสร้างและปรับปรุงถนนหมายเลข 106 ช่วง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ถึงอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน และเพื่อเป็นการรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ ประโยชน์ในการสร้างและปรับปรุงถนนสายดังกล่าวเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรที่มีเส้นทางคับแคบและอันตรายในการสัญจรของประชาชน และเพื่อการขนส่งทางโลจิสติกส์ ที่จะย่นระยะเวลาในการขนส่งมากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะได้มีการพัฒนาพื้นที่ในภูมิภคดังกล่าว เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสังคม และการมือง อย่างยั่งยืน สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ต่อไป

_______________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน
ภาพนิ่ง/ข้อมูลประกอบการรายงานข่าว ได้รับการอนุเคราะห์จาก สมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนจังหวัดลำพูน

Related posts