พ่อเมืองน้ำดำเดินสายมอบแนวทางปฏิบัติราชการ

กาฬสินธุ์-พ่อเมืองน้ำดำเดินสายมอบแนวทางปฏิบัติราชการ

 

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการในพื้นที่อำเภอยางตลาด อำเภอห้วยเม็ก ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์คนใหม่ พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักบ้านคำมะโฮ ตำบลคำเหมือดแก้ว อำเภอห้วยเม็ก


ที่หอประชุม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานในการประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเป็น ผวจ.กาฬสินธุ์ คนใหม่ โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รองผวจ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม ปลัด จ.กาฬสินธุ์ นายสันติ จัตุพันธ์ นายอำเภอยางตลาด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับมอบนโยบาย


นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในการมอบนโยบายการปฏิบัติราชการในครั้งนี้ ได้มีการวางแนวทางเอาไว้ โดยมุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชน จะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านสังคมให้มากที่สุด พร้อมสานต่องานเก่า ก่องานใหม่ พร้อมทั้งวางแนวทางการทำงานหรือค่านิยม 11 ประการ ควบคู่กับการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดกาฬสินธุ์ไว้ 11 ประการ

ประกอบด้วย 1. ความรู้คู่คุณธรรม 2. ปฏิบัติตามกฎหมาย 3. ใส่ใจความสะอาด 4. มีมารยาทแบบไทย 5. รักษาวินัยจราจร 6. ทรัพยากรต้องรักษา 7. รู้ค่าประชาธิปไตย 8. ครอบครัวปลอดภัย 9. ห่างไกลยาเสพติด 10. ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ 11. เคียงคู่จิตอาสา โดยผวจ.กาฬสินธุ์ จะลงพื้นที่มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้ครบ ทั้ง 18 อำเภอ พร้อมรับฟังปัญหาและศึกษาพื้นที่ในอำเภอ เพื่อหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใน จ.กาฬสินธุ์ ให้อยู่อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


หลังจากนั้น นายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เดินทางไปยังหอประชุมอำเภอห้วยเม็ก เพื่อประชุมมอบแนวทางการปฏิบัติราชการแก่นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรท้องถิ่น อำเภอห้วยเม็ก จากนั้นลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พี่น้องเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักบ้านคำมะโฮ ม.7 ต.คำเหมือดแก้ว อ.ห้วยเม็ก ซึ่งเป็นกลุ่มปลูกผักปลอดภัย โดยนำแนวคิดการทำเกษตรปลอดภัย มาสร้างรายได้ เป็นแหล่งอาหารปลอดภัย อีกทั้งสามารถสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ และความยั่งยืนให้แก่ชุมชน


/ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

Related posts