แบ่งกลุ่มสรุปผล สคอ.ประชุมกับเครื่องสื่อสารการประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน :

แบ่งกลุ่มสรุปผล สคอ.ประชุมกับเครื่องสื่อสารการประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน :

วันที่ 8 ตุลาคม  2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี  ได้แบ่งกลุ่มเพื่อสรุปผลการลงพื้นที่จุดเสี่ยง เพื่อหาวิธีป้องกัน โดยมีกลุ่มภาคีเครือข่าย เข้าประชุมขับเคลื่อนสืบสานความสัมพันธ์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและมาตรการต่างชุมชน รวมถึงจุดเสี่ยงอันตรายต่างๆ ปัญหาทางด้านอุบัติเหตุทางถนน  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและตระหนักในการใช้รถใช้ถนนเพื่อลดอุบัติเหตุทางท้องถนน โดยมีเป้าหมายลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 50 เปอร์เซ็น

ทั้งนี้จากศูนย์ข้อมูลอุบติเหตุ Thai RC ของบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 5 ตุลาคม 2563 มีผู้เสียชีวิตสะสม 11,251 ราย ผู้บาดเจ็บ 732,029 ราย โดยในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานี มีสถิติผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2563) มีผู้บาดเจ็บ 19,620 ราย เสียชีวิต 241 ราย ขณะที่ประเทศไทยมีอัตราการตายบนท้องถนนเฉลี่ยสูงปีละ 24,000 ราย พิการกว่าปีละ 50,000 คน คิดเป็นความสูญเสียกว่าปีละ 5 แสนล้านบาท

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันแก้ไขและลดอุบัติเหตุทางถนน สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.) จึงขอเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะร่วมมือกับสื่อมวลชนและเครือข่าย มุ่งสร้างกระแสการรับรู้และความตระหนักในการขับขี่ปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน ร่วมป้องกันให้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนเป็นเรื่องของทุกคนจะต้องช่วยกัน

Related posts