ราชนิกุล ร่วมทำป้ายและบำรุงต้นไม้ทรงปลูกภายในวัดบวรฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ :

ราชนิกุล ร่วมทำป้ายและบำรุงต้นไม้ทรงปลูกภายในวัดบวรฯ ถวายเป็นพระราชกุศล ร.๙ :

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.59 น.ที่วัดบวรนิเวศวิหาร ชมรมรวมใจภักดิ์ โดยกลุ่มราชสกุล ราชนิกุลและพสกนิกร ร่วมจัดทำป้ายต้นไม้ทรงปลูก นำโดย ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร ประธานชมรมรวมใจภักดิ์ , ม.ล. สัญชัย ทองแถม รองประธานชมรมฯ , นายมงคล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา น.ส.ทิพอาภา อิศรางกูร ณ อยุธยา , นาวาโทหญิง กันธิชา อิศรางกูร ณ อยุธยา , น.ส.ชมพูนุช ศรีธวัช ณ อยุธยา และคณะ ได้บำรุงต้นไม้ทรงปลูก พร้อมติดตั้งป้ายต้นไม้ทรงปลูกเพิ่มเติมจำนวน 4 ต้น ประกอบด้วย ต้นที่หนึ่ง ต้นพระศรีมหาโพธิ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2519 ต้นที่สอง ต้นนิโครธ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2520 ต้นที่สาม ต้นไทรอินเดียใบใหญ่ (นิโครธ) พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2520 ต้นที่สี่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงปลูกไทรอินเดียใบเล็ก (ไทรย้อยใบทู่) ทรงปลูกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2520

ม.ร.ว. จิราคม กิติยากร ประธานชมรมรวมใจภักดิ์ กล่าวว่า เนื่องในวโรกาส วันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ได้ทรงงานเพื่อพสกนิกรคนไทยมากมายนักยากจะบรรยาย นับตั้งแต่พระองค์ทรงครองราชสมบัติเป็นประมุข เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 เป็นต้นมา กว่าเวลา 70 ปี ในการครองราชย์ นับตั้งแต่วันแรกที่พระองค์ตรัสในปฐมพระบรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาวสยาม หลังจากนั้น พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่มหาชนชาวสยาม พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะการเยือนประชาชนในถิ่นทุรกันดาร สิ่งนี้เป็นภาพที่พสกนิกรคนไทยยากที่จะลืมเลือน ทางชมรมรวมใจภักดิ์จึงได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาของพระองค์ การดูแลต้นไม้ทรงปลูกภายในวัดบวรฯ เป็นสิ่งหนึ่งที่ชมรมรวมใจภักดิ์ ตั้งใจดูแลมาโดยตลอด วันนี้จึงเป็นโอกาสพิเศษ ที่ชมรมรวมใจภักดิ์ นอกจากจะดูแลต้นไม้ทรงปลูกแล้ว เราได้ติดตั้งป้ายที่แข็งแรงเพิ่มเติมพร้อมช่วยกันทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

ม.ล. สัญชัย ทองแถม รองประธานชมรมรวมใจภักดิ์ และที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า หลังจากที่ทางคณะได้จัดโครงการรวมใจภักดิ์อุปสมบทพระ 89 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร หลังจากนั้นเราก็ได้จัดตั้งชมรมรวมใจภักดิ์ ในการทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน โครงการดูแลต้นไม้ทรงปลูกก็เป็นหนึ่งในโครงการที่มีการร่วมมือกัน มีหลายๆ ส่วนงาน ไม่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ที่ดูแลต้นไม้ในเขตพระราชฐาน นักวิชาการด้านต้นไม้ ผู้ประกอบการต่างๆ มาร่วมกันทำงานมาร่วมช่วยดูแลต้นไม้ทรงปลูก รวมถึงต้นไม้ที่สมเด็จพระสังฆราชฯ ทรงปลูกไว้ เรายังดูแลต้นไม้อื่นๆ โดยรอบบริเวณที่จะสามารถดูแลได้

ดร.ณพลเดช มณีลังกา เลขาธิการชมรมรวมใจภักดิ์ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การตุลาการและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การดูแลต้นไม้ในเมืองหลวงจะดูแลได้ยากกว่าต้นไม้ในต่างจังหวัด ด้วยภาวะเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยตึกสูง ป่าคอนกรีต รวมถึงการเทพื้น ที่ใช้คอนกรีตเป็นส่วนประกอบหลัก ทำให้การถ่ายเทอากาศ จากดินกับพื้นผิวด้านบนเป็นไปได้ยาก หากในฤดูร้อนหากไม่สามารถควบคุมปริมาณน้ำและการถ่ายเทความร้อนจากใต้ดินให้ดี จะทำให้ต้นไม้ที่อายุมาก ยืนต้นตาย ดังนั้นเราจึงต้องการการดูแลเป็นพิเศษโดยเฉพาะต้นไม้ทรงปลูก

นายชูชีพ ตรีโภคา รองเลขาธิการชมรมรวมใจภักดิ์ และเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เราจะเห็นว่า พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระองค์ให้ความสำคัญกับการปลูกต้นไม้ เพราะต้นไม้เป็นสิ่งที่ช่วยให้ประเทศและโลกร่มเย็น ลดโลกร้อน ชมรมเราจึงอยากจะประกาศโดยการทำป้ายต้นไม้ทรงปลูก ให้ผู้คนที่ได้พบเห็นได้ทราบว่า เรามีพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์มาก พระองค์ทรงปลูกต้นไม้จำนวนมาก ฝากไว้ให้กับลูกหลานคนไทย

นายมงคล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา หัวหน้าคณะโครงการรวมใจภักดิ์อุปสมบทพระ 89 รูป และ ที่ปรึกษาเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การตุลาการและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร (ดร.ณพลเดช มณีลังกา) กล่าวเพิ่มเติมว่า การทำป้ายต้นไม้ทรงปลูกในครั้งนี้เป็นการบอกบุญช่วยกันภายในชมรม โดยเราตั้งใจนำสเตนเลสชนิดหนาอย่างดี มาเป็นวัสดุของป้ายต้นไม้ทรงปลูก พร้อมกับทำรั่วสวยงามอย่างสมพระเกียรติ พร้อมกับนำป้ายเดิมที่เคยจัดทำในปีก่อนๆ มาทำความสะอาดและลงสีใหม่ทั้งหมด เราได้จิตอาสามาช่วยกันคนละไม้คนละมือ มาทำสิ่งดีๆ ร่วมกัน ทุกคนทุ่มเททำงานกันดึกๆ ดื่นๆ เพื่อถวายกับพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 และเพื่อให้สมบูรณ์ให้เป็นของประจำวัด เราจึงร่วมกันถวายป้ายต้นไม้ทรงปลูกเป็นสังฆทานให้กับวัด และน้อมถวายบุญเป็นพระราชกุศลต่อไป

Related posts