พิธีปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งความหวัง กรมราชทัณฑ์ (ชมคลิป)

ชลบุรี-พิธีปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งความหวัง กรมราชทัณฑ์

 

เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น.วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่เรือนจำกลางชลบุรี กรมราชทัณฑ์ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี(ผู้แทนพระองค์)ในพิธีปิดโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์และมอบใบประกาศนียบัตร ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ โดยมีนายชาญ วชิรเดช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ และอ่านรายชื่อผู้เข้ารับมอบใบประกาศนียบัตรในครั้งนี้


ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ให้มีการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง เรือนจำกลางชลบุรี กรมราชทัณฑ์ ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีใหม่แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา เพื่อสร้างต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โดยสามารถดำเนินการได้ในทุกเรื่อง และมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนพื้นฐานความคิดการฝึกวินัย การลงมือปฏิบัติ ตลอดจนการแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง เพื่อให้ผู้พลั้งพลาดสามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อนได้เมื่อพ้นโทษออกไปภายนอก


ปัจจุบัน การฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำกลางชลบุรี กรมราชทัณฑ์ รุ่นที่ ๓ มีผู้เข้ารับการฝึกเป็นผู้ต้องขัง รวมทั้งสิ้น ๗๐ คน โดยปฏิบัติการฝึกอบรมเป็นเวลา ๑๔ วัน ระหว่างวันที่ ๕ ตุลาคม ถึง๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ แบ่งการฝึกเป็น ๓ ขั้นตอนได้แก่
ขั้นที่ ๑ การอบรมพึ่งตนเองด้วยทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ขั้นที่ ๒ การแปลงทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
– การออกแบบแนวความคิดการบริหารจัดการพื้นที่ขนาดเล็ก การประยุกต์ทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคมลง บนกระดาน


– การสร้างพื้นที่จำลอง (Table Top Exercise) และวางแผนการปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง เพื่อพออยู่ พอกิน พอใช้ และพอร่มเย็น
– การปฏิบัติในพื้นที่จริง มีขนาด ๑ งานหรือ ๔๑๒ ตารางเมตร ตามทฤษฎีใหม่ แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง ทำนา ตามภูมิสังคม
– ขั้นที่ ๓ การสรุปและประเมินผล
โดยการฝึกอบรมได้ดำเนินการเสร็จสิ้นครบถ้วน ตามลักสูตรการฝึกแล้ว ผลการฝึกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก มีผู้สำเร็จการฝึก จำนวนทั้งสิ้น ๗๐ คน จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาเรือนจำกลางชลบุรีสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่

ทั้งสามารถช่วยเหลือประชาชน ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมได้ หลังจากนี้แล้ว ผู้พลั้งพลาดที่จะรับการพ้นโทษในโอกาสต่อไป จะต้องไปดำเนินการในพื้นที่ตามภูมิลำเนาของตนเอง อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป


รุ่งรัตน์ ชลบุรี

Related posts