ปทุมธานี-นายอำเภอสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ปทุมธานี-นายอำเภอสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 


เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดสิงห์ หมู่ที่ 2 ตำบลสามโคก อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี
นางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์


โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.และประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ด้านนางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก ได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อว่า ด้วยสำนึกพระกรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

(ศอ.จอส.พระราชทาน)ด้วยทรงมุ่งหวังให้ประสบนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรักความผูกพันใน4 สถาบันหลักของชาติ คือ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริจึงถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.)

จึงถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบายเป็นเครื่อง มือ ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ ทำงานระหว่างหน่วยงานราชการในพระองค์ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติให้คนในชาติในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนสนองพระราชปณิธานที่ว่ารักษาสืบสานต่อยอดเป็นที่น่ายินดียิ่งในวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพียงกันณที่นี้เพื่อร่วมพิธีเปิดและร่วมมือร่วมใจทำกิจกรรมจิตอาสาฯ

ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์และที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน และให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาด การทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดโบราณสถาน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในครั้งนี้จะสำเร็จลุล่วงด้วยดีตามเป้าหมายและขอให้ท่านทั้งหลายทำงานด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัย เป็นหลักสำคัญ

 

ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน

Related posts