มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สืบสานประเพณีออกพรรษา ถวายปัจจัยร่วมสร้างโบสถ์วัดบ้านทุ่งกง จ.นราธิวาส

นราธิวาส-มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี สืบสานประเพณีออกพรรษา ถวายปัจจัยร่วมสร้างโบสถ์วัดบ้านทุ่งกง จ.นราธิวาส

 

ที่วัดบ้านทุ่งกง ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส พระครูสุวัฒนากร เจ้าอาวาสวัดบ้านทุ่งกง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.จงรัก พลาศรัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.รสุสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

นำคณะผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไปกว่า 2,000 คน ทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2563 เพื่อถวายปัจจัยร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างโบสถ์ให้กับทางวัด เพื่อใช้ประโยชน์ในการบำรุงพระพุทธศาสนา ตามประเพณีชาวพุทธที่ถือปฏิบัติกันมาทุกปีหลังออกพรรษาโดยทางวัดมีโรงทานและผู้ใจบุญนำอาหารและเครื่องดื่มมาเลี้ยงผู้ที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้

ทั้งนี้มหาวิทยลัยนรริวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2563 โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2563 ที่วัดบ้านทุ่งกงหมู่ที่ 8 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส เพื่อนำปัจจัยไปร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างโบสถ์ให้กับทางวัด เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร ในมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ และประชาชนทั่วไป ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น และทำนุบำรุงพุทธศาสนา เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนให้คงอยู่สืบไป

สำหรับกำหนดการวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่ 9 เวลา 16.00 น. พิธีสมโภชองค์กฐิน ณ วัดบ้านทุ่งกง และวันที่ 24 ตุลาคม เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสามเณร เวลา 13.00 น. ถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์ อนุโมทนาญาติโยมกรวดน้ำ เป็นอันเสร็จพิธี
โดยยอดเงินทำบุญในครั้งนี้จะนำรายได้ทั้งหมดทอดถวายตามวัดที่กำหนด เพื่อนำไปบูรณะปฏิสังขรสิ่งก่อสร้างต่างๆ ภายในวัด ให้เป็นสถานที่ควรแก่การบำเพ็ญกุศล เพื่อดำรงไว้ซึ่งพระธรรมวินัยให้พระภิกษุที่ท่านอยู่ดำรงพระพุทธศาสนาได้มีอานิสงค์ของกฐิน และได้มีกำลังในการสืบต่อพระพุทธศาสนาต่อไป

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts