หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จ.นราธิวาส และภาคีเครือข่าย ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน ณ หาดนราทัศน์

นราธิวาส-หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. จ.นราธิวาส และภาคีเครือข่าย ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่ง คนขอทาน ณ หาดนราทัศน์

 

นางสาวไพลิน ศรีนคร ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส พร้อมภาคีเครือข่าย รวมดำเนินการจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและคนขอทานในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับคณะทำงาน One Home ของ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส ได้จัดกิจกรรมจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งคนขอทานจังหวัดนราธิวาส ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563 ณ หาดนราทัศน์ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดระเบียบบริเวณร้านค้าและชายหาด พร้อมทั้งถือป้ายประชาสัมพันธ์ “การให้ทานถูกวิธี ลดวิถีการขอทาน” และ ช่องทางการแจ้งข้อมูลคนขอทานคนไร้ที่พึ่ง


นางสาวไพลิน ศรีนคร ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า การป้องกันและคุ้มครองเกี่ยวกับคนไร้ที่พึ่งและขอทานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ในปีนี้กำหนดจัดในพื้นที่ชุมชน พื้นที่เสี่ยง ที่จะพบคนขอทานหรือคนไร้ที่พึ่ง ซึ่งนอกจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แล้ว ก็จะมีทีมสหวิชาชีพ One Home และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น สถานีตำรวจท้องถิ่น เจ้าของพื้นที่ หน่วยงานในสังกัดความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ที่ให้การดูแล ตามกลุ่มเป้าหมาย เน้นคุ้มครองและแก้ไขปัญหากลุ่มคนไร้ที่พึ่งและขอทาน โดยปีนี้จัดรูปแบบการรณรงค์และการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เมื่อพบเจอคนไร้ที่พึ่งคนขอทานก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดกรอง โดยนัดทีมสหวิชาชีพ มีการคัดกรองเบื้องต้น ประสานส่งต่อไปยังกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ


สำหรับจังหวัดนราธิวาส มีข้อมูลคนไร้ที่พึ่งขอทานปี 2563 ในส่วนผู้ที่เข้ารับการคุ้มครองของศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งที่ได้ให้การช่วยเหลือ จำนวน 118 ราย จะเป็นคนไร้ที่พึ่งมากกว่าขอทานซึ่งมีเพียง 1 ราย ที่อำเภอระแงะ เป็นบิดาที่พาบุตรมาขอทาน ในส่วนของขอทานจะมีกฎหมายเฉพาะ คือ มีการลงโทษทั้งปรับและจำ แต่ไม่ได้ดำเนินการปรับจริงจัง ปีนี้จะมีมาตรการปรับคือ ในครั้งแรก 500 บาท ครั้งที่ 2 ปรับ 1,000 บาท ครั้งที่ 3 ปรับ 3,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท แต่ถ้ายินยอมเข้ารับการคุ้มครองของ พม. โทษจำและปรับก็จะยกไป แต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขของกระทรวง พม. ที่จะพัฒนาคุ้มครองสวัสดิการของกลุ่มเป้าหมายด้วย
ทั้งนี้ หากพบเห็นสามารถแจ้งมาได้ที่ สายด่วน 1300 ของกระทรวง พม. ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่รับเรื่อง และประสานมาแต่ละพื้นที่และจังหวัดในการลงพื้นที่มาให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทุกประเภท

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts