ศปถ.ลำพูนพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2564 ภายใต้ 3 มาตรการ

ลำพูน – ศปถ.ลำพูนพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ปี 2564 ภายใต้ 3 มาตรการ

 

เมื่อวันที่ 12 พ.ย.63. นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รอง ผวจ.ลำพูน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 6/2563 ณ ห้องประชุมจามเทวี ศาลากลาง จ.ลำพูน ถนนอินทยงยศ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน เพื่อให้การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ.ลำพูนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน(ศปถ.จ.ลำพูน) หน่วยงานส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) และ องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ

นายชาคร ณ ลำปาง รักษาการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน (รก.หน.สนง.ปภ.จ.ลำพูน) กล่าวว่า คณะทำงานฯ ได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ.ลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีมติที่ประชุมให้เพิ่มเติม และแก้ไขมาตรการในด้านแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน จ.ลำพูน ประกอบด้วย


1. มาตรการด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ หน่วยงานรับผิดชอบเป็นศูนย์ปฏิบัติกาความปลอดภัยทางถนนอำเภอ และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , โครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย ให้ประชุมและกำหนดธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชน เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัย ประขาสัมพันธ์ธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ผู้เกี่ยวข้องและประขาชนทราบทุกรูปแบบ 2. มาตรการจิตสำนึก/สร้างวัฒนธรรมในการขับขี่ การรณรงค์ประขาสัมพันธ์การขับขี่ปลอดภัย ผ่านสื่อต่างๆ ทุกรูปแบบ ผ่านสถานีวิทยุชุมชน 40 สถานี 3.มาตรการด้านวิศวกรรมจราจรและสิ่งแวดล้อมโครงการป้องกันอุบัติเหตุถนนตัดผ่านทางรถไฟ เพิ่มหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ สนง.โยธาธิการและผังเมืองจ.ลำพูน

โดยได้เน้นย้ำในหลายด้าน อาทิ
1.ด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล จังหวัดลำพูน จำนวนอุบัติเหตุทางถนนยังไม่ลดลง จากผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เน้นการแก้ไขปัญหา ที่ตัวบุคคล คือผู้ใช้รถใช้ถนน และสภาพแวดล้อม
2.แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้ยึดแนวทางตามแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พ.ศ.2563 และดำเนินการต่อเนื่องตามตัวชี้วัด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด
3.กิจกรรมการตั้งด่านชุมชน ให้ขับเคลื่อนโดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


4. กำชับการดำเนินโครงการ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน ติดตามผลดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
5.หน่วยงานที่มีโครงการเกี่ยวข้องกับการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้ดำเนินการให้บรรลุผล ทั้งนี้ให้เน้นการรายงานผลการดำเนินงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว
6.มอบหมายให้ปลัดจังหวัดลำพูน เน้นย้ำการประชุมศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอ ให้รายงานผลการประชุมอย่างต่อเนื่องทุกเดือน 7.ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่แก้ไขตามมติที่ประชุมแล้ว ให้นำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำพูน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป..นายชาคร กล่าวในที่สุด

____________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts