พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 (ชมคลิป)

นครนายก – พิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ในวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

 

 

ที่อาคารประชุมสงฆ์ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก เจ้าอาวาสวัดพราหมณี พระอารามหลวง เป็นประธานสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ในโอกาสวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ด้วยในการประชุมมหาเถรสมาคม เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง ผู้คนมีความขัดแย้งทางด้านความคิด เกิดความแตกแยกในสังคม ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนับถือพระพุทธศาสนา และเห็นว่าหากทุกคนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปประกอบและทิศทางในการดำรงชีวิตและดำรงตนอย่างมีสติวิกฤตการณ์ต่างๆก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี กอรปกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ดังนั้นเพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และความเป็นสิริมงคลของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า มหาเถรสมาคม โดยสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงกำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทุกวันเสาร์ โดยเริ่มตั้งแต่เสาร์ที่ 7 , 14, 21, 28 พฤศจิกายน 2563 และวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00น. ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง
ศูนย์กลางของจังหวัดนครนายก และอำเภอเมืองนครนายก


1.วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก
ศูนย์กลางของอำเภอบ้านนา
2.วัดช้าง ตำบลพิกุลออก อำเภอบ้านนา
ศูนย์กลางของอำเภอปากพลี
3.วัดฝั่งคลอง ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี
ศูนย์กลางของอำเภอองครักษ์
4.วัดประสิทธิเวช ตำบลบางปลากด อำเภอองครักษ์

 

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Related posts