ผบ.ฉก.นราธิวาส กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม การดำนา ปลูกข้าว เพื่อพัฒนาทีดินเปรี้ยว

นราธิวาส-ผบ.ฉก.นราธิวาส กิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม การดำนา ปลูกข้าว เพื่อพัฒนาทีดินเปรี้ยว

 

พล.ตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม การดำนา ปลูกข้าว เพื่อพัฒนาทีดินเปรี้ยว ณ ม.3 บ้านตอหลัง ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมีนายสัมคม เกิดก่อ นายอำเภอตากใบ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้


สำหรับกิจกรรมสนับสนุน ส่งเสริม การดำนาปลูกข้าว เพื่อพัฒนาที่ดินเปรี้ยว โดยสังคมพหุวัฒนธรรม เนื่องจากในพื้นที่ บ้านตอหลัง ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ มีสภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินเปรี้ยวมีลักษณะเป็นดินเหนียวถึงเหนียวจัด มักจะพบคราบสนิม เหล็กในดินและที่ผิวน้ำซึ่งมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินต่ำเมื่อดินแห้งจะแตกระแหงทำให้ไถพรวนยากซึ่งในปัจจุบันได้ใช้ประโยชน์ในการทำนา ปลูกข้าว โดยการปรับปรุงแก้ไขความเป็นกรดของดินโดยใช้หินปูนฝุ่นตามอัตราความต้องการของดินเพื่อปรับแก้ไขความเป็นกรดของดินก่อนการปลูกข้าว


ทั้งนี้ หน่วยเฉพาะกินราธิวาส 30 จึงได้จัดกิจกรรมการสนับสนุน ส่งเสริม การดำนาปลูกข้าวเพื่อพัฒนาที่ดินเปรี้ยวโดยสังคมพหุวัฒนธรรมดังนั้น เพื่อเย็นกรส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในช่วงฤดูฝนได้ทั้งเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมจนมีรายได้และ เพื่อเป็นการสร้างความสมัคดี สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts