ขนส่งจังหวัดลำพูน อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยฯ ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

ลำพูน – ขนส่งจังหวัดลำพูน อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยฯ ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร

 

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน มอบหมายให้ผู้ตรวจการและเจ้าหน้าที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยฯ ช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2563 และดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำพูน โดยมีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ตรวจความพร้อมรถ/พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ตาม checklist ดังนี้
1.1 ตรวจความพร้อมรถโดยสารสาธารณะ จำนวน 42 คัน
ไม่พบการกระทำความผิด
1.2 ตรวจความพร้อมพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ สมุดประจำรถ ใบอนุญาตขับรถ การแต่งกาย ตรวจความพร้อมด้านร่างกาย ความอ่อนเพลีย ชั่วโมงการทำงาน จำนวน 45 ราย
ไม่พบการกระทำความผิด


2. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ดังนี้
2.1 จัดเก็บข้อมูลผู้โดยสาร
– ผู้โดยสารขึ้นรถที่ สด.ลำพูน จำนวน 80 ราย
– ผู้โดยสารลงรถที่ สด. ลำพูน จำนวน 33 ราย
2.2 ตรวจวัดอุณหภูมิพนักงานขับรถ ผู้ประจำรถ และผู้โดยสาร ไม่พบอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส
2.3 กำชับพนักงานขับรถ/ผู้ประจำรถ และประชาสัมพันธ์แนะนำผู้โดยสารเกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรนา 2019 หรือ COVID – 19 เช่น สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการภายในรถโดยสาร ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร การปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการลงทะเบียนผ่าน App : ไทยชนะ หรือการลงชื่อในแบบผู้เข้าใช้สถานีขนส่งผู้โดยสาร


3. ให้คำแนะนำผู้โดยสารเกี่ยวกับการงดดื่มสุราบนรถโดยสารและบทลงโทษ การคาดเข็มขัดนิรภัย อุปกรณ์ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และการร่วมสังเกตพฤติกรรมผู้ขับรถพร้อมช่องทางการร้องเรียน ทางสายด่วนโทร 1584 จำนวน 38 ครั้ง
4. ดำเนินงานศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะโดยให้บริการแก่ประชาชน เช่น การสอบถามข้อมูลการเดินรถ/อัตราค่าโดยสาร จำนวน 7 ราย
5. ตรวจจับความเร็วรถด้วยกล้องตรวจจับความเร็วด้วยแสงเลเซอร์ บริเวณถนนทางหลวงหมายเลข 11 จำนวน 135 คัน
พบไม่รถที่ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด
6. เฝ้าระวังติดตามการใช้ความเร็วรถโดยสารสาธารณะ และรถบรรทุกด้วยระบบ GPS ตลอด 24 ชั่วโมง

สถานการณ์โดยรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีผู้โดยสารตกค้างที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร..

________________________________________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts