ตราด-สู้ไม่ถอย”หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” OTOP (ชมคลิป)

ตราด-สู้ไม่ถอย”หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” OTOP

 

 

อาหารทะเลแปรรูปของฝากคลองใหญ่ เป็นแนวทางประการหนึ่งที่ได้มีการริเริ่มขายมานานกว่า 20 ปีที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานนะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือ จัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพสะอาดมีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่สอด คล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจําหน่ายในตําบลทั้งภายในและต่างประเทศ ไม่ต้องพึ่งพางบ ประมาณจากรัฐ โดยมีหลักการสําคัญ พื้นฐาน 3 ประการ คือ


1. ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global)
2. พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity) 3. การสร้างทรัพยกรมนุษย์ (Human Resource Development)
ผลิตภัณฑ์ของ OTOP ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการทําความคิดรวมถึง การบริการการดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

นางธัญญารันต์ นิชิบุญเจริญศิริ ได้กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีนักท่องเที่ยวก็ไม่มีการเข้าออกการท่องเที่ยวยังดีช่วงนี้มีทัวร์ลงบ้างเป็นบ้างครั้ง ส่วนใหญ่ลูกค้าจะสั่งทางโทรศัพท์ และเอาไปขายตามรีสอร์ทบ้างเป็นประจําและมีออร์เดอร์สั่งตรงมาที่ร้านเป็นประจํา เช่น จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ จังหวัดตราด ทั่วไปทางภาคอีสานด้วยเป็นส่วนใหญ่ที่มีออร์เดอร์สั่งเข้ามาเกือบทุกวัน เช่น กระปิ ปลาเค็ม หมึกแห้ง วันนี้ทางเชียงใหม่ก็ได้สั่งออร์เดอร์เป็นกระปิ 100 กิโลอีก ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพคุณภาพมีจุดเด่น จุดขายที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วไปที่ได้ค้าขายมานานกว่า 20 ปี อยู่ได้เพราะมีลูกค้าประจำ


“การจัดทําโครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในตําบลคลองใหญ่ซึ่งได้ตั้งอยู่ที่ สินค้า หนึ่ง ตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์ เนินโอทอปหมู่ที่ 1 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นั้นช่วงนี้ได้มีการย้ายร้านไปอยู่ที่ปากทางเข้าชาญชลรีสอร์ทถนนสุขุมวิทติดกับถนนใหญ่หมู่ 3 ต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ จ.ตราด มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่คลองใหญ่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ให้ดีขึ้นได้ พัฒนาภูมิปัญญาให้มีควรมคิดสร้างสรรค์สู่กระแสโลก และการจําหน่ายสินค้าให้ดีขึ้นจึงจัดสินค้าอยู่ติดริม ถนน เพื่อจัดจําหน่ายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยว เป็น


สินค้าโอทอป ตําบลคลองใหญ่ จัดตั้งขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่กําเนิดมาโดยภูมิปัญญําชาวบ้านที่แสดงให้เห็นถึงว่าในชุชนมีอะไรดีๆ วิถีชีวิตความ เป็นอยู่ของคนในชุมชนนั้นๆ ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปี ที่ผ่านมาภาครัฐโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งองค์การบริหํารส่วนตําบลคลองใหญ่ ได้ทุ่มเทส่งเสริมและพัฒนําผลิตภัณฑ์โอทอปตําบลคลองใหญ่ ผรานมาหลายมาตรการ ตั้งแต่กํารสร้างผู้นําเครือข่ายระดับอําเภอและจังหวัดครอบคลุมทุกพื้นที่ สร้างตราของสินค้า (Brand) ให้เป็นที่ รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคทั้งในตําบล ในจังหวัด และภายในพื้นที่ ให้เป็นที่รู้จักกันอย่าง แพร่หลาย รวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตําบลคลองใหญ่ ให้มีอาชีพ มีรายได้ที่ดี เพื่อมาเลี้ยงครอบครัว มีการจําหน่ายสินค้าหลากหลายทุกอย่าง เช่น กระปิ ปลาอินทรีย์เค็ม ปลาสละเค็ม หนึกแห้ง ปลากุเลาเค็ม และกุ้งแห้ง เป็นต้นติดต่อได้เบอร์โทร-094-1624839-085-8184674 ของฝากจากคลองใหญ่

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี  ผู้สื่อข่าว จ.ตราด
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Related posts