กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 จัดโครงการ “เธอคือความหวัง” สานสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน

กกล.สุรนารี โดย ฉก.ทพ.26 จัดโครงการ “เธอคือความหวัง” สานสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ณ วัด บ.ตากอง ม.7 ต.หนองตะครอง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

________ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ที่วัดบ้านตากอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้สื่อข่าวในพื้นที่รายงานว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 โดย พันโท ณัฐพล ภูมิหมั่น รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 (รอง ผบ.ฉก.ทพ.26) มอบหมายให้ ร้อยตรี ถนัด สายกระสุน ผู้ช่วยนายทหารฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 นำกำลังพลจัดกิจกรรมจิตอาสาดำเนินโครงการ “เธอคือความหวัง” ทำความสะอาดวัดร่วมกับผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนโดยมีผู้นำหมู่บ้าน, ผู้ปกครอง, จิตอาสา นำเยาวชน เด็กนักเรียน ร่วมโครงการฯ จำนวนกว่า 50 คน

ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณวัด อบรมปลูกฝังอุดมการณ์ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ การอบรมคุณธรรม จริยะธรรม ให้เยาวชน นักเรียน ดำเนินการพิธี ทางศาสนา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ การถวายสังฆทาน การฟังธรรม โดยให้ผู้ปกครองช่วยเหลือในลำดับพิธี และขั้นตอนพิธีการทางศาสนาให้กับเยาวชนเป็นครั้งแรก สำหรับครั้งต่อไปให้เยาวชนเป็นผู้ดำเนินการด้วยตัวเอง ร่วมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน ณ วัดบ้านตากอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองตะครอง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์


________หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ดำเนินโครงการ “เธอคือความหวัง” ตามนโยบายของ กองกำลังสุรนารีที่เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นการวางรากฐานบุคคลเป้าหมายที่มีความสำคัญ ต้องสร้างสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม คือ เยาวชน ดั่งคำว่า “เยาวชนคืออนาคตของชาติ” หน่วยจึงได้จัดทำโครงการ “เธอคือความหวัง” ขึ้น เพื่อให้เยาวชนใช้เวลาว่างในวันหยุด ทำประโยชน์ให้ส่วนรวม พร้อมทั้งเป็นการสร้างสายใยรักในครอบครัว

ความมุ่งหมายก็เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของชุมชน ปลูกฝังคุณธรรม – จริยธรรม แก่เยาวชนให้มีความรัก และผูกพันกับขนบธรรมเนียมประเพณี ให้เยาวชนตระหนักถึงความกตัญญูต่อบิดา – มารดาและครูอาจารย์ เพื่อให้เยาวชนเกิดความรักในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความสามัคคี และประสานงานโดยใช้คุณธรรม นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป โดยเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน ขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 26 ต่อไป


////////////////////////////////////////////////////
ภาพ/ข่าว : ไทบ้าน นิวส์ (พรพิพัฒน์ เพ็ชรสังหาร)

Related posts