มอบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

มอบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
********************

 


เมื่อที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา (ฝั่งวุฒิสภา) นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนโรงเรียน ในโครงการกองทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งจัดโดย คณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนระบบสื่อสารสารสนเทศและการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล ที่มี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธาน โดยมี สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และมูลนิธิต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี


นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ในฐานะประธานกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา กล่าวว่า โครงการกองทุนการศึกษาเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมอบหมายให้คณะองคมนตรีดำเนินการโครงการกองทุนการศึกษา และต่อมาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระราชกรณียกิจอันสำคัญนี้

โดยมีพระบรมราโชบายสืบสาน ต่อยอดโครงการกองทุนการศึกษาให้ดีขึ้นในทุกมิติวุฒิสภา ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษา การพัฒนาเด็กให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือประสานงานและกำหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส และดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนโครงการดังกล่าว สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวน 204 เครื่อง ที่ได้รับในครั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะนำไปมอบให้โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาที่ยังขาดแคลน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพของชีวิตนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

Related posts