ตรวจสภาพความ พร้อม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมทหารราบที่ 151

ศบภ.ร.151 ฝึกเพื่อให้พร้อม กรณีเกิดภัยพิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลาและสถานการณ์ ในการช่วยเหลือประชาชน

 

วันนี้ 26 พ.ย. 63 ที่บริเวณลานกองบังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส จัดพิธีตรวจสภาพความพร้อม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กรมทหารราบที่ 151 พันเอก ยุทธนา สายประเสริฐ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 151 เป็นประธาน การตรวจสภาพความพร้อมของกำลังพล ยุทโธปกรณ์ แนะนำเพิ่มทักษะการพายเรือยาง

รวมถึงตรวจสภาพความพร้อม ด้านบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วยร่วมกิจกรรม พร้อมยานพาหนะ ยุทโธปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรณีเกิดภัยพิบัติ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเวลาและสถานการณ์ ในการช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น


ทั้งนี้ ได้จัดตั้งศูนย์ความร่วมมือด้านบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบ ความเดอืดร้อนได้ด้วยความปลอดภัยและทันท่วงที ซึ่งเห็นได้จากความพรอ้มของกาลัง พลและยุทโธปกรณ์ที่นามาแสดงในวันนี้ แต่อย่างไรก็ตาม หน่วยจะต้องนาข้อบกพร่อง เล็กน้อยไปแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ลดช่องว่างของอันตรายและ อุบัติเหตุที่จะเกิดจากการช่วยเหลือรวมทั้งฝึกให้กาลังพลมีความรู้ความชานาญในการใช้ ยุทโธปกรณ์ ฝึกให้มีความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจ มีความเมตตากรุณาต่อผู้ประสบภัย ไปเป็นข้อคิดและพิจารณาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพบก และชื่อเสียงของหน่วยทหารค่ายกัลยาณิวัฒนาและค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจแก่พี่น้องประชาชน


ข่าว.แวดาโอ๊ะ หะไร จ.นราธิวาส

Related posts