ศอ.บต.ต้อนรับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา 3 จชต. ในทุกมิติ

ศอ.บต.ต้อนรับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ร่วมหารือแนวทางแก้ไขปัญหา 3 จชต. ในทุกมิติ

 

พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ต้อนรับคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร นำโดย นายสิระ เจนจาคะ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เพื่อร่วมประชุมและรับฟังการดำเนินงานแนวทางการแก้ไขปัญหา 3 จชต. โดยมี ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ศอ.บต. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมน้อมเกล้า ชั้น 1 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยการลงพื้นที่ของคณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ในครั้งนี้ เป็นการศึกษาดูงานพื้นที่ จชต. เรื่อง “การแก้ไขปัญหาและสร้างความปรองดอง สมานฉัน เพื่อสันติสุขและประชาธิปไตย” ซึ่งเป็นการศึกษาด้านวัฒนธรรม งานวิจัยและงานด้านสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น และรับฟังการบรรยายสรุปของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนจากภาคประชาชน และการเดินมายังศอ.บต.เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนในการปฏิบัติหน้าที่ส่วนหน้า รวมทั้งรับฟังผลการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่ จชต.ในทุกมิติ ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้คณะกรรมาธิการการกฎหมายฯ ได้ร่วมแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่อไป

ในการนี้ เลขาธิการ ศอ.บต.ได้กล่าวถึงในมิติของการพัฒนาเสริมความมั่นคงในทุกๆ ด้านทำให้พื้นที่แต่ละตำบลมีความเข้มแข็ง การอำนวยความเป็นธรรมและเยียวยาให้เกิดความมั่นคง การสร้างความมั่งคั่ง คือ การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรมนุษย์จะเชื่อมต่อตั้งแต่ต้นน้ำปลายน้ำในระดับตำบลหมู่บ้าน และในปัจจุบันเริ่มมีทิศทางที่ดีก็คือประชาชนในพื้นที่มีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ รวมถึงภาคการท่องเที่ยวเน้นฐานรากที่ชุมชนในมิติอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรให้ยั่งยืน การออยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนาธรรมและการกีฬา ตลอดจนการคุ่มครองสิทธิเสรีภาพการอำนวยความเป็นธรรม การส่งเสริมกระบวนยุติธรรมทางเลือกหรือกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ การแก้ไขปัญหาคนไทยไร้สัญชาติใน 5 จชต.และในประเทศมาเลเซีย การแก้ไขปัญหาที่ดินวากัฟ การส่งเสริมสนับสนุนพิทักษ์สิทธิโกและสตรี การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ และการให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางเร่งช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ทางคณะกรรมาธิการกฎหมายฯ ได้รวมแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ประกอบด้วย การส่งเสริมด้านกีฬาเพื่อสร้างให้เกิดความสามัคคีความสมาฉันท์ ลดปัญหายาเสพติดและสร้างความปรองดอง การส่งเสริมเศรษฐกิจการตลาดออนไลน์ การขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบล การส่งเสริมสถานที่ทางศาสนา การศึกษา การพัฒนาอาชีพในทุกมิติ การส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย ปัญหาที่ดินทำกิน ทั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม ศอ.บต.ในฐานะหน่วยงานประสานและเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและพร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางผลักดันให้เกินการขับเคลื่อนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนนั้น ศอ.บต.มีคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนา จชต.และคณะทำงานสภาสันติสุขตำบลที่เป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับประชาชนที่จะร่วมกันผลักดันแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต่อไป

 

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Related posts