สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศลฯ (ชมคลิป)

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล จัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563

 

วันนี้ 2 ธ.ค. 63 ที่วัดโพธิ์เจริญธรรม ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล นายชาติชาย ไชยพิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 โดยมีนายณพงศ์ ใบหมาดปันจอ วัฒนธรรมจังหวัดสตูล กล่าวรายงาน โดยมีพระครูนิเทศธรรมวิจิตร เจ้าอาวาสวัดโพธิ์เจริญธรรม หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ


วัฒนธรรมจังหวัดสตูล กล่าวรายงานว่า การจัดโครงการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563 ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูและเผยแผ่มรดกทางวัฒนธรรม เพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและร่วมเชิดชูสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์

และกิจกรรมอื่นตามความเหมาะสมเป็นการบูรณาการงานร่วมกันของทุกภาคส่วนในพื้นที่ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณีกิจนานัปการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข เพื่อให้ประชาชนของพระองค์มีความอยู่ดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นการส่งเสริมให้ศาสนานิกชนทุกคนได้ร่วมรำลึกถึงพระบรมราโชวาทน้อมนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน มีจิตอาสาเสียสละมุ่งประโยชน์ส่วนรวมช่วยเหลือกันและกัน


สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในเรื่องการปฏิบัติธรรม เดินจงกลม นั่งสมาธิ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาสนพิธี มารยาทไทย และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ซึ่งมีองค์กรทางศาสนา เครือข่ายทางวัฒนธรรม หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานเอกชน ประชาชน และบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล ร่วมโครงการฯ จำนวน 60 คน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2563


นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

Related posts