สำนักงาน กปร. ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร. 9 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ต่อยอด พัฒนา เพราะชีวิตเริ่มต้นที่ ศูนย์” ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9” ครั้งที่ 33 :

สำนักงาน กปร. ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร. 9 จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ต่อยอด พัฒนา เพราะชีวิตเริ่มต้นที่ ศูนย์” ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9” ครั้งที่ 33 :

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร. 9 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “สืบสาน ต่อยอด พัฒนา เพราะชีวิตเริ่มต้นที่ ศูนย์” ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร. 9” ครั้งที่ 33 โดยมีนายปวัตร์ นวะมะรัตน รองเลขาธิการ กปร. กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับมูลนิธิสวนหลวง ร. 9 จัดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2563 นี้ เป็นครั้งที่ 33 และได้รับความร่วมมือจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขา จัดแสดงนิทรรศการ ภายใต้ชื่อ “สืบสาน ต่อยอด พัฒนา เพราะชีวิตเริ่มต้นที่ ศูนย์” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศ์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อเป็นสถานที่ในการศึกษา ทดลอง ทดสอบ และหาแนวทางวิธีการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ผลการศึกษาที่สำเร็จได้จัดแสดงไว้ในลักษณะ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปศึกษาหาความรู้ และนำความรู้ วิธีการในการประกอบอาชีพจากสภาพพื้นที่จริง ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองต่อไป เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวพระราชดำริให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชนโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องและกว้างขวางยิ่งขึ้น ภายในงานได้นำผลสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และศูนย์สาขา ที่ขยายผลองค์ความรู้ให้แก่ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ สอดคล้องกับการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนมาจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการ รวมทั้งนำผลิตภัณฑ์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้รับการส่งเสริมจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ มาจัดแสดงอาทิ ผลิตภัณฑ์จักสาน ผ้าย้อมคราม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น สบู่อาบน้ำ แชมพูสระผม น้ำมันไพล

นอกจากนี้ ในงาน “พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.9” ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ สวนไม้ดอกเมืองหนาว หอพฤกษศาสตร์ ไม้อดน้ำ สวนแนวตั้ง ตลาดน้ำ 4 ภาค การประกวดต้นไม้ เป็นต้น

โอกาสนี้ สำนักงาน กปร. จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด “สืบสาน ต่อยอด พัฒนา เพราะชีวิตเริ่มต้นที่ ศูนย์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศ์ และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ตั้งแต่วันที่ 1-10 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณภายในหอรัชมงคล สวนหลวง ร. 9 เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

Related posts